• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ενημερώνουμε σχετικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ'αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α από 28/12/2017 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται στους εν ενεργεία Αστυνομικούς Υπαλλήλους, μετόχους των Τομέων ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ, το δικαίωμα προαιρετικής αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας, (της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων) μέχρι και το έτος 1995, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος.

Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Τομέων μας (ΤΠΑΣ ή ΤΠΥΑΠ) είναι το γινόμενο χρόνου φοίτησης στη Σχολή (μήνες & ημέρες) επί της τελευταίας πάγιας κράτησης των παραπάνω κατά περίπτωση Τομέων.

Περισσότερα...

Ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) παρέχει συμπληρωματικές παροχές υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο κανονισμό του Κλάδου Υγείας, όπως ισχύει.

Στην παρούσα φάση υλοποιείται η σχεδιασθείσα ένταξη του Κλάδου Υγείας στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ειδικότερα, με στόχο τη λειτουργική βιωσιμότητα του Κλάδου Υγείας και ταυτόχρονα την ταχύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, κρίθηκε αναγκαία η ένταξή του, ως συμπληρωματικός ανεξάρτητος φορέας παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκου, μέσω της αντικατάστασης της ειδικής εγγυητικής σφραγίδας (σφραγιδάκι) συμμετοχής φαρμάκων με ηλεκτρονικά εκδιδόμενη σήμανση, επί της ηλεκτρονικής συνταγής για τους ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Επισημαίνεται ότι η ένδειξη πως ο ασφαλισμένος ανήκει στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. για τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη πέραν της συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εμφανίζεται στην οθόνη του γιατρού καθώς και στην εκτυπωμένη συνταγή.

Το Ταμείο, προκειμένου να υλοποιήσει τα ανωτέρω, έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και επαφές με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καθώς και τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους όλης της χώρας, προκειμένου να συμφωνηθεί ότι το ηλεκτρονικό «σφραγιδάκι» θα μπαίνει σε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω της ΗΔΙΚΑ αλλά και να επιτευχθεί η άμεση διεκπεραίωση κάθε λεπτομέρειας ή και δυσχέρειας που τυχόν προκύψει.

Στην παρούσα φάση ευρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, που θα ωφελήσει σημαντικά όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας ανά την επικράτεια. Επισημαίνεται δε ότι έχουν ήδη υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά και Αχαΐας, ενώ έχει προγραμματισθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να υπογραφεί η αντίστοιχη με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, ακολουθώντας και άλλοι Σύλλογοι που θα συμφωνήσουν. Το ηλεκτρονικό σφραγιδάκι θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 15-1-2018 και ολοκληρωτικά από 1-2-2018.