• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με τις διατάξεις του Ν.3655/2008 συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας» Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), στο οποίο εντάχθηκε και το πρώην Τ.Α.ΑΣ. ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.).

Το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.), ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που είχε συσταθεί από τη συγχώνευση του πρώην Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής (Τ.Α.Α.Χ.) και του πρώην Ταμείου Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (Τ.Α.Ο.Χ.) την 5-1-1999 (Ν.2676/99, άρθρο 27).

Σκοπός Τομέα - Παροχές

 • Η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών εντόκως στους μη δικαιούμενους εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
 • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους εν ενεργεία μετόχους του (όταν υπάρχει σχετική δυνατότητα).

Μέτοχοι του Τομέα

Είναι οι ασφαλισμένοι στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ., στους οποίους γίνεται η κράτηση υπέρ αυτού, ήτοι:

 • Δόκιμοι Υπενωμοτάρχες/Ενωμοτάρχες από την ημερομηνία ονομασίας τους σε δοκίμους.
 • Χωροφύλακες/Αστυφύλακες, καταταγέντες μέχρι το 1995 από την ημερομηνία εξόδου τους από την αντίστοιχη σχολή, που κατά την πρόσληψή τους ασφαλίστηκαν στο πρώην Τ.Α.Ο.Χ. (η σχολή προσμετρείται μόνο εφόσον έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 8000/20/89-α΄ από 10-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 625 τ.Β’ / 13-3-2014)
 • Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Αστυφύλακες καταταγέντες από το 1996 και εντεύθεν, από την ημερομηνία εισόδου τους στη σχολή, που κατά την πρόσληψή τους ασφαλίστηκαν στο π. Τ.Α.Ο.Χ./Τ.Α.Α.Χ., ή στο π. Τ.Α.ΑΣ. ή στο νυν Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ.
 • Αξιωματικοί Ειδικών καθηκόντων  (Ιατροί,  Οικονομικοί, Ψυχολόγοι,  Ιερείς,  Χημικοί,  Κοινωνιολόγοι, κλπ) από την ημερομηνία πρόσληψής τους, που ασφαλίστηκαν στο π. Τ.Α.Ο.Χ./Τ.Α.Α.Χ., ή στο π. Τ.Α.ΑΣ. ή στο νυν Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ.
 • Συνοριακοί φύλακες – Ειδικοί Φρουροί προσληφθέντες μέχρι το 2002 και ασφαλισμένοι στα Ταμεία της π. Χωροφυλακής που έχουν ξεκινήσει την ασφάλισή τους στο π. Τ.Α.ΑΣ. την 10-9-2003.
 • Συνοριακοί φύλακες – Ειδικοί Φρουροί προσληφθέντες μετά την 10-9-2003 και εντεύθεν που ασφαλίζονται στο Ταμείο από την ημερομηνία πρόσληψής τους.

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος – Επιστροφής Εισφορών

 • Στους ασφαλισμένους μετόχους του τομέα απονέμεται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, εφόσον έτυχαν κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ταμείου, όπως αυτές καθορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις.
 • Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου (στην ενέργεια), το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα χορηγείται σε αυτούς που θα λάβουν σύνταξη λόγω του θανάτου του.
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται σύνταξη λόγω του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού, ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση στον οικείο φορέα πρόνοιας (ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς) το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στους γονείς και αδελφούς/ές του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος (Ισχύει από 5-8-2011, Ν.3996/2011, άρθρο 82§2).
 • Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) έτη στο Ταμείο μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της μέχρι την έξοδό του από το Σώμα (Ν.4239/2014, άρθρο 9).
 • Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής, οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης. Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2335/1995 και την Υ.Α. Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1772). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη συσσωρεμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

Με τις διατάξεις του άρθρου 35§9 του Ν.4387/2016 ορίστηκε, ότι η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών.

β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ., για το δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του Ν.4387/2016, άρθρο 35.

Ειδικότερα, για τους μετόχους των οποίων η λήξη της ασφάλισης είναι από 13-3-2014 και εφεξής, ο υπολογισμός του Α’ Τμήματος του εφάπαξ τους (χρόνος ασφάλισης μέχρι 31-12-2014) γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους (Υ.Α. 8000/20/89-α’/10-3-2014, ΦΕΚ 625-Β/13-3-2014):

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

(Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+317€) x 95% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενος σε έτη, μήνες και ημέρες)

(Β.Μ.= Μισθολογικός Βαθμός Εξόδου και Ε.Χ.Υ.= Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΕΩΣ 31-12-2012

Συντάξιμες αποδοχές x 68% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενος σε έτη, μήνες και ημέρες)

Ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία διαγραφής πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του αριθμού εξήντα (60), ήτοι των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-2013 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Συντάξιμες αποδοχές x 68% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενος σε έτη, μήνες και ημέρες)

Ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού των συνολικών μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος στο σύνολο του ασφαλιστικού του βίου, επί των οποίων κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του συνολικού αριθμού των μηνών ασφάλισης της χρονικής αυτής περιόδου.

Χρόνος χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

Με την υπ' αριθ. 8000/20/89-α΄ από 10-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 625 τ.Β’ / 13-3-2014) καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον Τ.Π.ΑΣ. για την απόδοση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος. Σύμφωνα με αυτή, οι μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που εξήλθαν ή εξέρχονται του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτούνται κατόπιν αιτήσεώς τους, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξής τους σ’ αυτόν, ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Σε περίπτωση εξόδου τους, πριν την συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους από το Σώμα, όταν συμπληρώσουν χρόνο τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, ατόκως και χωρίς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα, για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο, από της εξόδου των, μέχρι της αποδόσεως του βοηθήματος.

Τρόπος υπολογισμού εισφορών

Η μηνιαία πάγια κράτηση εκάστου μετόχου υπολογίζεται ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

(Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+317€) x 8,2%

(Β.Μ.= Μισθολογικός Βαθμός Εξόδου και Ε.Χ.Υ.= Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Σύνολο μηνιαίων αποδοχών x 5,3% (Από το σύνολο εξαιρούνται πενθήμερα, νυκτερινά και τυχόν άλλα επιδόματα)