• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Έγκριση δανείων μετόχων Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ:Υπ. αριθ. 36.7 από 4-10-2018 Απόφαση – Πρακτικό του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

  1. 1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις χορήγησης δανείων σε εβδομήντα δύο (72) μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 21-09-2018.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προκειμένου να το κοινοποιήσετε στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί με αλληλογραφία εις διπλούν άμεσα.
  3. 3. Προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολόγου, παρακαλούνται οι αιτούντες των δανείων όπως υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Ταμείο (συνίσταται συστημένα) τα Χρεωστικά Ομόλογα μη εμπλέκοντας την Υπηρεσία τους. Χρεωστικά Ομόλογα που θα αποσταλούν με την εγκύκλιο 54 μέσω PSNET, δεν θα γίνονται δεκτά.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την υπ’ αριθ. 1.4/10-1-2019 Απόφαση του ΔΣ του Ταμείου μας (Α.Δ.Α.: 6ΜΓΙΟΡΡΞ-ΥΡΙ), αποφασίστηκε ότι ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., των οποίων η ασφάλισή τους έληξε μετά την 1-8-2012 και έως 31-7-2014 και δικαιούνται τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής της διαφοράς των βασικών μισθών κατά 50% (άρθρο 86 του ν. 4307/2014), ανέρχεται σε 5 έτη δηλαδή μέχρι 31-12-2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο όσοι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του αρχικά χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος, δύνανται άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα:

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή αφορά μόνο όσους έλαβαν το Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα μέχρι και τον Μάιο του 2016 και παράλληλα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.