• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ο ΚΥΥΑΠ ιδρύθηκε με το ΝΔ 4019/1959(ΦΕΚ 24 Τ.Α.), ως αυτοτελής ασφαλιστικός οργανισμός ασθένειας, υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Γ.Γ.Κ.Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», - τελεί, πλέον, υπό την εποπτεία του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών – στο οποίο εντάχθηκε και ο Κ.Υ.Υ.Α.Π..

METOXOI

Μέλη του Κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι, οι προερχόμενοι από το Σώμα της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων (Α.Π.), καθώς και όσοι μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων ασφαλίζονται στα Ταμεία της πρώην Α.Π. Ακόμη δύναται να ασφαλίζονται προαιρετικά και όποιοι συνταξιούχοι της προαναφερόμενης κατηγορίας το επιθυμούν. Στο Ταμείο λειτουργεί Κανονισμός Κλάδου Υγείας των μελών αυτού, καθώς και των μελών των οικογενειών Αστυνομικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, ο οποίος κυρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 33/Β/25-01-1960.

ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Υ.Υ.Α.Π.

  • Παροχή υγειονομικής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου κατά το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων του. Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. καλύπτει τους άμεσα ασφαλισμένους του και τα μέλη αυτών, σε φάρμακα σε ποσοστό 10% και 25% αντίστοιχα. Το Ταμείο έχει συνάψει Συμβάσεις Προμήθειας φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής και Πειραιά, αντίστοιχα, έτσι ώστε, όσοι από τους ασφαλισμένους του τοποθετούν στην συνταγή το σφραγιδάκι με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής χρηματικού αντιτίμου στο φαρμακείο, όπου εκτελείται η συνταγή και ο Κλάδος Υγείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τη συμμετοχή για τους ασφαλισμένους του στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
  •  Λοιπές παροχές σε δημόσιες κλινικές και δημόσια νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους καλύπτονται εξ΄ ολοκλήρου από το Δημόσιο.
  • Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π  αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του με ποσοστό συμμετοχής 15% αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το αναγραφόμενο ποσό επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου.
  • Οι ασφαλισμένοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π. απολαμβάνουν το επίδομα των 500,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.000,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..
  • Στις Φυσικοθεραπείες - λογοθεραπείες – εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες καθώς και στην πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η συμμετοχή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται, ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Οι ασφαλισμένοι του ΚΥΥΑΠ εξυπηρετούνται άμεσα με την προσκόμιση των δικαιολογητικών, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται έγκριση δαπανών από το Δημόσιο.

Κάθε απαίτηση από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π., η οποία δεν αιτείται για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας από τη στιγμή που δημιουργείται, παραγράφεται.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1.  Ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αποτελούν και την βασική πηγή εσόδων του Κλάδου. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς έχει καθοριστεί ως εξής:

  • Για τους εν ενεργεία 1,5% επί των συντάξιμων αποδοχών (ΒΜ + ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ  + ΕΙΔ. ΣΥΝΘ. + 176,00€), για τους παλιούς ασφαλισμένους (προσληφθέντες μέχρι την 31-12-1992) και για τους νέους ασφαλισμένους (προσληφθέντες από 01-01-1993) επί όλων των αποδοχών.
  • Για τους ασφαλισμένους συνταξιούχους 1,5% επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης.

2. Πρόσοδοι περιουσίας

3. Τόκοι Τραπεζών

4. Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων.