• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ΚΥΥΑΠ ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4019/1959 (ΦΕΚ 24 τ.Α’), ως αυτοτελής ασφαλιστικός οργανισμός ασθένειας, υπαγόμενος στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Γ.Γ.Κ.Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», το οποίο τελεί πλέον, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

METOXOI

Μέλη του Κλάδου Υγείας καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι, οι προερχόμενοι από το Σώμα της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων (Α.Π.), καθώς και όσοι μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων ασφαλίζονται στα Ταμεία της πρώην Α.Π. Ακόμη δύναται να ασφαλίζονται προαιρετικά και όποιοι συνταξιούχοι της προαναφερόμενης κατηγορίας το επιθυμούν. Στο Ταμείο λειτουργεί Κανονισμός Κλάδου Υγείας των μελών αυτού, καθώς και των μελών των οικογενειών Αστυνομικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, ο οποίος κυρώθηκε με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 33 Β’ 25-01-1960).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΥΥΑΠ

  • Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου κατά το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων του.

Ο ΚΥΥΑΠ καλύπτει τους άμεσα ασφαλισμένους του και τα μέλη αυτών, στη φαρμακευτική περίθαλψη και στο ποσοστό συμμετοχής 10% και 25%. Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ώστε στους ασφαλισμένους που εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον ΚΥΥΑΠ επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους στα φαρμακεία που ανήκουν στους ανωτέρω Συλλόγους. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, η συμμετοχή των ασφαλισμένων αποζημιώνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται έως σήμερα.

  • Λοιπές παροχές σε δημόσιες κλινικές και δημόσια νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους καλύπτονται εξ΄ ολοκλήρου από το Δημόσιο.
  • Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του με ποσοστό συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.
  • Στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες πάροχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΚΥΥΑΠ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 10% είτε 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, αναλόγως του είδους νοσηλείας.
  • Οι ασφαλισμένοι του ΚΥΥΑΠ δικαιούνται το επίδομα των 500,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.000,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..
  • Στις Φυσικοθεραπείες - λογοθεραπείες – εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες καθώς και στην πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η συμμετοχή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται, ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Κάθε απαίτηση από τον ΚΥΥΑΠ, η οποία δεν αιτείται για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας από τη στιγμή που δημιουργείται, παραγράφεται.