• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Έγκριση Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης

Γνωρίζεται ότι με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά εγκρίθηκαν

  1. Τριάκοσες σαράντα έξι (346) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  2. Εκατόν πενήντα πέντε (155) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με SMS, στο κινητό τους τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Ομοίως, με το ίδιο τρόπο θα ενημερωθούν και οι μέτοχοι των οποίων οι αιτήσεις τους για χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών δεν εγκρίθηκαν.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων των τομέων ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ

Σας ενημερώνουμε σχετικά:

Με το υπ’ αριθ. 17/4 από 2-6-2016 Πρακτικό/Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αποφασίστηκε η υποβολή από τους μετόχους Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία συμφωνούν και αποδέχονται το υπόλοιπο των εισφορών που θα συνεχίσει να παρακρατείται και να αποδίδεται μέχρι την λήξη των δόσεων, όπως παρακρατηθεί και συμψηφισθεί από το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα.

Οι εισφορές υπέρ των Τομέων Πρόνοιας που θα συνεχίσουν να παρακρατούνται από τις υπολειπόμενες δόσεις των αναδρομικών διαφοράς αποδοχών (Ν. 4307/2014), συμφωνούν να τους επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, κατόπιν νέου αιτήματός τους μετά τη λήξη των δόσεων και την ολοσχερή απόδοσή τους στο Ταμείο.  

Η επιστροφή στους δικαιούχους τ. μετόχους θα γίνει κατόπιν αιτήσεώς τους προς το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Η αίτηση θα κατατίθεται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων, ή εναλλακτικά μπορεί να αποστέλλεται μέσω φαξ στο 210–5276859, ή μέσω mail inc@teapasa.gr, ενώ για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους χειριστές του Τμήματος (τηλ. 210-5276761-765, 731-732).

Στην αίτηση θα επισυνάπτεται Φ/φο ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογ/σμου (Εθνικής Τράπεζας), στον οποίον ο ενδιαφερόμενος θα είναι πρώτος δικαιούχος.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ: