• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Αθήνα 31-07-2018

Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας

Γνωρίζεται ότι:

Τα ποσά που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. ως μηνιαία εισφορά των συνταξιούχων υπέρ του Κλάδου Υγείας με την ένδειξη Π.Α.Π. (Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων), κατά το μέρος που υπερβαίνουν τον ορθό τρόπο υπολογισμού (επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 και όχι στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης), για το διάστημα από 1/10/2013 έως 30/11/2017, θα επιστραφούν -μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες του Ταμείου μας με εκπροσώπους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- στους δικαιούχους ενεργών συντάξεων του Κλάδου Υγείας μέσω του Ε.Φ.Κ.Α., διαδικασία η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί περί το τέλος μηνός Οκτωβρίου 2018 μαζί με τις συντάξεις μηνός Νοεμβρίου.

 

Αθήνα 20-07-2018

Έγκριση δανείων μετόχων Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ:  Υπ. αριθ. 28.12 από 19-07-2018 Απόφαση – Πρακτικό του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις δανείων σε εκατόν σαράντα επτά (147) μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 13-07-2018.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προκειμένου να το κοινοποιήσετε στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί με αλληλογραφία εις διπλούν άμεσα.
  3. Προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολόγου, παρακαλούνται οι αιτούντες των δανείων όπως υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Ταμείο (συνίσταται συστημένα) τα Χρεωστικά Ομόλογα μη εμπλέκοντας την Υπηρεσία τους. Χρεωστικά Ομόλογα που θα αποσταλούν με την εγκύκλιο 54 μέσω PSNET, δεν θα γίνονται δεκτά.

Για να κατεβάσετε το Χρεωστικό Ομόλογο πατήστε εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ