Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,  βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 ως ισχύει, σε σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου όπου εδρεύει και στεγάζεται το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), επί της οδού Βερανζέρου 48, στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την 05/08/2024 ή την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη) και σας προσκαλούμε να μας υποβάλετε προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία. Η συνολική εκτιμώμενη αξία - προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ταμείου οικονομικών ετών 2024 και 2025 (πολυετής δαπάνη). Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 1030/2/326 από 03.06.2024 Πρόσκλησης πατήστε εδώ.