• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Εκταμίευση  δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθ  17.3  από  04 /06 /2015  Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.
         β) Το υπ αριθ 140787/Γ15955 στις 08/07/2015 έγγραφο του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ  προς το Τμήμα  Αποδοχών και  Ασφάλισης  του Α.Π.Σ.
   

  1. Σας γνωρίζουμε ότι  έχει δοθεί εντολή από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  για εκταμίευση δανείων, σε όσους Υπαλλήλους έχουν αποστείλει στον Τομέα μας Χρεωστικά Ομόλογα  εμπρόθεσμα (2η εκταμίευση δανείων 2015).

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ».

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ: 20.5 από 26 /06 /2015 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό εγκρίθηκαν οι αιτήσεις δάνειων εκατόν δύο (102) μετόχων του ΤΕΑΥΠΣ – ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίες παρελήφθησαν από τον Τομέα μας μέχρι και 23 Ιουνίου 2015
  2. 2. Για την εκταμίευση των δανείων θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για κοινοποίηση στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνεια από τον ΤΕΑΥΠΣ και αφού, θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής, να μας αποσταλεί εις διπλούν με αλληλογραφία άμεσα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΤΠΥΑΠ παρακαλώ πατήστε Εδώ