• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάλυψη παροχών στους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ):

Α. Φάρμακα

1. Κοστολογημένη  συνταγή ιατρού από τον φαρμακοποιό

2. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών φαρμακείου

3. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Β. Εργαστηριακές εξετάσεις

1. Φωτοαντίγραφο παραπεμπτικού ιατρού

2. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών εργαστηριακού κέντρου (με υπογραφή και σφραγίδα του

    εργαστηριακού κέντρου )

3. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Γ. Συμμετοχή στη Νοσοκομειακή Περίθαλψη

1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικής κλινικής

2. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Δ. Τοκετός

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου

2. Έκδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας γονέων από την εφαρμογή του ΙΚΑ που είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.ika.gr.

3. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (ημερομηνία γέννησης μεταγενέστερη της 03/07/2019)

4. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (ημερομηνία γέννησης προγενέστερη της 03/07/2019)

 

Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών ασφαλισμένων του ΚΥΥΑΠ, για την είσπραξη του ποσοστού συμμετοχής τους σε ιατρικές συνταγές που εκτελούνται ηλεκτρονικά

Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΚΥΥΑΠ, (εν ενεργεία – συνταξιούχων – μελών) παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες – οδηγίες:

1. Για τις ηλεκτρονικά εκδιδόμενες ιατρικές συνταγές που εκτελούνται σε συμβεβλημένα φαρμακεία Αθηνών – Πειραιά – Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης:

α) Σε όσες αναγράφεται η  ηλεκτρονική ένδειξη «ΚΥΥΑΠ»., οι μέτοχοι ΚΥΥΑΠ (εν ενεργεία, συνταξιούχοι και τα μέλη οικογενειών αυτών) δεν καταβάλλουν πλέον την καθορισθείσα συμμετοχή ποσοστού 25% ή 10% στο φαρμακείο και κατ΄ επέκταση δεν υποβάλουν δικαιολογητικά για αποζημίωση φαρμάκου στον ΚΥΥΑΠ.

β) Σε όσες δεν αναγράφεται η ηλεκτρονική ένδειξη  «ΚΥΥΑΠ», οι ασφαλισμένοι επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας (στα τηλέφωνα 210 5276915 και 210 5276914), ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να εμφανιστεί η ηλεκτρονική ένδειξη «ΚΥΥΑΠ» επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών.

2. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όπου δεν έχει υπογραφεί Σύμβαση με τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, οι ασφαλισμένοι εκτελούν τη συνταγή, πληρώνουν το ποσοστό συμμετοχής στο Φαρμακείο, υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναγράφονται ανωτέρω) στον ΚΥΥΑΠ, και στη συνέχεια ο ΚΥΥΑΠ τους αποζημιώνει στον αριθμό λογαριασμού του άμεσα ασφαλισμένου.

3. Κάθε απαίτηση από τον ΚΥΥΑΠ, η οποία δεν αιτείται για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας από τη στιγμή που δημιουργείται, παραγράφεται.

4. Διευκρινίζεται πως όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε προσκομίζονται αυτοπροσώπως στο ΤΕΑΠΑΣΑ (Βερανζέρου 48, Αθήνα) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Δ.νση Ασφάλισης Παροχών
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ. 10438