• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ. 2492/53 (ΦΕΚ 201/3-6-53).Το έτος 2008, σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008, συστάθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) υπό μορφή Ν.Π.Δ.Δ., στον Κλάδο Πρόνοιας του οποίου  εντάχθηκε και το π. Ε.Τ.Υ.Π.Σ., ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).

Σκοπός του Τομέα.

Σκοπός του Τομέα είναι:

 • Η χορήγηση   εφάπαξ  χρηματικού  βοηθήματος στους  εξερχομένους της Υπηρεσίας μετόχους  και  σε περίπτωση θανάτου τους, στις οικογένειες ή κληρονόμους αυτών.
 • Η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών εντόκως στους μη δικαιούμενους εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος,  οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης.
 • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους εν ενεργεία μετόχους.

Μέτοχοι του Τομέα

Μέτοχοι του Τομέα καθίστανται υποχρεωτικά άπαντες Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, από την ημερομηνία δημοσίευσης του προαναφερόμενου Ν.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφ εξής, πλην των Π.Π.Υ οι οποίοι ασφαλίζονται προαιρετικά.

Πόροι του Τομέα

Οι πόροι του Τ.Π.Υ.Π.Σ. προέρχονται από:

 • Ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες διαφοροποιούνται για τις  δύο κατηγορίες ασφαλισμένων του τομέα ως εξής:

Στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους, με ασφαλιστική εισφορά 5% επί του Β.Μ.,  χρόνου υπηρεσίας και επιδόματος οικογενειακής παροχής.
Στους από 1-1-1993 και εντεύθεν ασφαλισμένους, η ασφαλιστική εισφορά είναι 4% επί όλων των αποδοχών και των Δώρων - Επιδομάτων Αδείας για όσο διάστημα χορηγούνταν.

 • Τόκους Δανείων.
 • Τόκους Τραπεζών.
 • Ποσοστό 30% του ετήσιου κέρδους του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος .
 • Κρατήσεις νεοδιορισθέντα υπαλλήλου σε ποσό ίσο με το ήμισυ του βασικού μηνιαίου μισθού υπολογιζόμενο σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις.
 • Κρατήσεις στη διαφορά ενός βασικού μισθού σε μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή του υπαλλήλου.

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος

 • Η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.
 • Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν είχε αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστι­κού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, χορηγείται εφά­παξ παροχή στα πρόσωπα της οικογένειάς του, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, του φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Αν δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικο­γένειας που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, η εφάπαξ παροχή χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα. Αν δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται την εφάπαξ παροχή, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση, αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς/ες του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. Εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης (γήρατος ή αναπηρίας), η εφά­παξ παροχή χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.
 • Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής κατά την αποχώρηση από την υπη­ρεσία, εφόσον ασφαλίστη­καν στον Τομέα για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα της οικογένειάς του, εφόσον ο θανών είχε συμπλη­ρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές εντόκως, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλι­στικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης.

Παροχή Εφάπαξ χρηματικού Βοηθήματος.

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται ως εξής:

Για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης πριν και μετά την 1-1-2015 και υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων και προκύπτει από τον τύπο της παρ. 4γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016.

Α. Το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2014 και θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις κατωτέρω οικείες καταστατικές διατάξεις του Τομέα ως εξής:

Για παλιούς ασφαλισμένους (με πρώτη ασφάλιση έως 31-12-1992)

Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο του μέσου όρου του τελευταίου 12μήνου, πριν την αποχώρηση του μετόχου από την υπηρεσία (ημερομηνία διαγραφής), του αθροίσματος του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και της οικογενειακής παροχής που λαμβάνει, επί το συντελεστή 65%, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014 (χρόνος ασφάλισης πέραν του 6μήνου λογίζεται ως πλήρες έτος). Το ποσό που προκύπτει από τον προηγούμενο υπολογισμό προσαυξάνεται κατά 3% (παρ. 1 του άρθρου 10 του  Ν.Δ. 2492/53 (ΦΕΚ 201/53) του καταστατικού του Ταμείου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12του Π.Δ. 53 (ΦΕΚ 53 τ.Α/22-3-99).

Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον ακόλουθο τύπο:

*Εφάπαξ βοήθημα = Μέσος Όρος Αποδοχών (Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+Ο.Ε.) τελευταίου 12μήνου x 65% x Έτη Ασφάλισης + (Μέσος Όρος Αποδοχών (Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+Ο.Ε.) τελευταίου 12μήνου x 65% x Έτη Ασφάλισης) x 3%)
*Όπου Β.Μ.= Μισθολογικός Βαθμός Εξόδου - Ε.Χ.Υ.= Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας - Ο.Ε.= Οικογενειακό Επίδομα 

Για νέους  ασφαλισμένους (με πρώτη ασφάλιση από 1-1-1993)

Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο του μέσου όρου του των συντάξιμων αποδοχών, που έλαβε ο σφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (έτους διαγραφής),  οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, επί το συντελεστή 70%, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014 (άρθρα 37 και 38 Ν. 2084/92).

Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον ακόλουθο τύπο:

* Εφάπαξ βοήθημα = Συντάξιμες Αποδοχές x 70% x Έτη Ασφάλισης
*Όπου Συντάξιμες Αποδοχές= Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας

Β. Το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από την 1.1.2015 και εφεξής θα υπολογίζεται σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά τον προαναφερόμενο μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016.

    Το συνολικό δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα είναι ίσο με Α + Β

Δικαιολογητικά Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του τ. μετόχου για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, μαζί με τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία που εκδίδονται από την Υπηρεσία, είναι τα εξής :

 • Το φ/φο (εμπρός – πίσω) Υπηρεσιακού & Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
 • Βεβαίωση ή οποιαδήποτε εκτύπωση που να αναγράφεται ευκρινώς ο Α.Μ.Κ.Α.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας.
 • Φορολογική ενημερότητα (κατατίθεται απευθείας στην Τράπεζα κατά την είσπραξη).

 Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, υποβάλλονται επιπρόσθετα από τους κληρονόμους απευθείας στον Τομέα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Θανάτου
 • Κληρονομητήριο
 • Πιστοποιητικό Φόρου κληρονομιάς (ύστερα από ειδοποίηση του Τομέα).