• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ε.Τ.Υ.Α.Π. ιδρύθηκε το έτος 1950 με τον Α.Ν. 1494/1950, ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εποπτευόταν από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το έτος 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», στο οποίο εντάχθηκε και το Ε.Τ.Υ.Α.Π. ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

Σκοπός του Τομέα

 • Η   χορήγηση   εφάπαξ  χρηματικού  βοηθήματος στους  εξερχομένους μετόχους, για  τους  οποίους   εκδόθηκε Συνταξιοδοτική Πράξη από τον Φορέα Κύριας Ασφάλισης και  σε περίπτωση θανάτου αυτών στις οικογένειες τους.
 • Η Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών εντόκως στους μη δικαιούμενους εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στον Τομέα.
 • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους εν ενεργεία μετόχους του.

Μέλη του Τομέα 

Μέλη του τομέα είναι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι προερχόμενοι από το σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων,  όσοι μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων ασφαλίζονται στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και οι Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί από 10/09/2003 και εντεύθεν που εντάχθηκαν στο πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π..

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος

 • Σύμφωνα με τα άρθρα 38 (αφορά ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εντεύθεν) και 56 (αφορά ασφαλισμένους έως 31-12-1992) του Ν. 2084/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφάπαξ βοήθημα απονέμεται στον ασφαλισμένο εφόσον έτυχε κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και πληροί τις προϋποθέσεις του Ταμείου.
 • Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου (στην ενέργεια), το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα χορηγείται σε αυτούς που θα λάβουν σύνταξη λόγω του θανάτου του.
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται σύνταξη λόγω του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση στον οικείο φορέα πρόνοιας (ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς) το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στους γονείς και αδελφούς/ές του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. (Ισχύει από 5-8-2011)
 • Με τις διατάξεις του Ν.4239/2014 άρθρο 9, οι μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) ετών στους Τομείς αυτούς μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οπότε ο μέτοχος ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της, μέχρι την έξοδό του από το Σώμα.
 • Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος κατά την αποχώρηση από την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν σε φορέα πρόνοιας για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, εντόκως, από το χρόνο είσπραξής τους.

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 § 9 του Ν.4387/2016 ορίστηκε ότι η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών.

β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών, για το δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος.

Ειδικότερα, για τους μετόχους των οποίων η λήξη της ασφάλισης είναι από 13-3-2014 και εφεξής, ο υπολογισμός του Α’ Τμήματος του εφάπαξ τους (χρόνος ασφάλισης μέχρι 31-12-2014) γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους (Υ.Α. 8000/20/89-α’/10-3-2014, ΦΕΚ 625-Β/13-3-2014):

  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

Μ.Ο. Αποδοχών τελευταίας πενταετίας (60 μηνών) επί των οποίων υπολογίσθηκαν κρατήσεις x 0,91 x Έτη Ασφάλισης έως 31-12-2014 (Σε Έτη, μήνες και ημέρες)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΕΩΣ 31-12-2012

Συντάξιμες αποδοχές x 68% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (Σε Έτη, μήνες και ημέρες)

Ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία διαγραφής πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του αριθμού εξήντα (60), ήτοι των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-2013 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Συντάξιμες αποδοχές x 68% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (Σε Έτη, μήνες και ημέρες)

Ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού των συνολικών μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος στο σύνολο του ασφαλιστικού του βίου, επί των οποίων κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του συνολικού αριθμού των μηνών ασφάλισης της χρονικής αυτής περιόδου.

Με την υπ' αριθ. 8000/20/89-α΄ από 10-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 625 τ.Β’ / 13-3-2014) καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον Τ.Π.Υ.Α.Π.  για την απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος. Σύμφωνα με αυτή, οι μέτοχοι μη Πολιτικοί Υπάλληλοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που εξήλθαν ή εξέρχονται του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτούνται κατόπιν αιτήσεώς τους, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξής τους σ’ αυτόν, ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Σε περίπτωση εξόδου τους, πριν την συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους από το Σώμα, όταν συμπληρώσουν χρόνο τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, ατόκως και χωρίς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα, για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο, από της εξόδου των, μέχρι της αποδόσεως του βοηθήματος.

Πόροι του Τομέα

 Οι πόροι του Τ.Π.Υ.Α.Π. προέρχονται από:

1.Ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες διαφοροποιούνται στις δύο κατηγορίες ασφαλισμένων του Ταμείου ως εξής:

 • Στους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους, η ασφαλιστική εισφορά είναι 7,3 % επί των συντάξιμων αποδοχών.
  (Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται το άθροισμα του Βασικού Μισθού συν 1/5 επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.)
 • Στους από 1/1/1993 και εντεύθεν ασφαλισμένους η ασφαλιστική εισφορά είναι  5,30 %   επί των συντάξιμων αποδοχών.
  (Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών.)

2. Οι πρόσοδοι περιουσίας που προέρχονται από:

 • Τόκους τραπεζών
 • Τόκους δανείων