• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ)

Σύμφωνα το άρθρο 1 του Π.Δ. 145/17 (187 Α΄ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α' Μέρος-Στρατολογικές Μεταβολές).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ.
 5. Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών.
 6. Αντίγραφο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1η σελίδα) με το όνομα του δικαιούχου.
 7. Γνωμάτευση της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλου Κρατικού Νοσοκομείου με ιστορικό της ασθένειας ή εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μετάβαση στην αλλοδαπή (αφορά μόνο στις περιπτώσεις μετάβασης στην αλλοδαπή).
 8. Αιτιολογημένη γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της ΑΣΥΕ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας του μετόχου.
 9. Ιατρική βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ειδικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού, από την οποία να προκύπτει με ακρίβεια η πάθηση του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειάς του.
 10. Αποδεικτικά έγγραφα πρόσθετων δαπανών και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι αυτά δεν καλύφθηκαν από άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν απαιτούνται σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας (δυσίατα νοσήματα), ιδίου ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β' 1386).
 11. Εμπεριστατωμένη έκθεση υποβαλλόμενη από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, από την οποία να προκύπτει με κάθε λεπτομέρεια η θεομηνία ή άλλο σοβαρό ατύχημα που έχει ως αποτέλεσμα την περιέλευση του μετόχου σε δυσχερή οικονομική θέση, τα πρόσωπα που επλήγησαν και αν αυτά έχουν ανάγκη την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.
 12. Αντίγραφο Πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. ή βεβαίωση της Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει, ότι ο τραυματισμός επήλθε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
 13. Σε περίπτωση θεομηνιών ή άλλων σοβαρών ατυχημάτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να περιέλθουν μέτοχοι του Ταμείου σε δυσχερή οικονομική θέση, η αρμόδια Δ/νση Αστυνομίας της πληττόμενης περιοχής θα υποβάλλει στο Ταμείο εμπεριστατωμένη έκθεση από την οποία να προκύπτει με κάθε λεπτομέρεια το επί συμβάν γεγονός, τα πρόσωπα που επλήγησαν και αν αυτά έχουν ανάγκη αυτής της ενίσχυσης.
 14. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από το οποίο να αποδεικνύεται η δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει ο αιτών.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού, που αιτούνται τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και μεταξύ των δικαιολογητικών που προσκομίζουν με την αίτησή τους υπάρχουν φωτοαντίγραφα παραστατικών (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, εκκαθαριστικό εφορίας κ.α.) θα πρέπει να συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι: «τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται με την παρούσα αίτησή μου είναι ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των  πρωτοτύπων εγγράφων».

Επίσης,  θα πρέπει να προσκομίζεται με την αίτηση και Βεβαίωση από την Υπηρεσία του μετόχου, που αιτείται την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για συνολικές ημέρες απουσίας από την εργασία του εφόσον έχει απουσιάσει συνεπεία του λόγου που επικαλείται στην αίτησή του.

Τέλος, οι αιτήσεις των μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού μπορούν να περιέλθουν στο Ταμείο μας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω του συστήματος Police on Line (A.M.Y.: 1030).
 • Ταχυδρομικώς με αλληλογραφία (προτείνεται συστημένη για την παρακολούθησή της).
 • Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ταμείου μας.

 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ)

Σύμφωνα το άρθρο 1 του Π.Δ. 145/17 (187 Α΄ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό του ν.826/78 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α' Μέρος-Στρατολογικές Μεταβολές).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ.
 5. Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών.
 6. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 7. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχων
 8. Αντίγραφο Πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. ή βεβαίωση της Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει, ότι ο θάνατος επήλθε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
 9. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από το οποίο να αποδεικνύεται η δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει ο αιτών.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού, που αιτούνται τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και μεταξύ των δικαιολογητικών που προσκομίζουν με την αίτησή τους υπάρχουν φωτοαντίγραφα παραστατικών (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, εκκαθαριστικό εφορίας κ.α.) θα πρέπει να συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι: «τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται με την παρούσα αίτησή μου είναι ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των  πρωτοτύπων εγγράφων».

Τέλος, οι αιτήσεις των μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού μπορούν να περιέλθουν στο Ταμείο μας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω του συστήματος Police on Line (A.M.Y.: 1030).
 • Ταχυδρομικώς με αλληλογραφία (προτείνεται συστημένη για την παρακολούθησή της).
 • Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ταμείου μας.