• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Έγκριση Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης

Γνωρίζεται ότι με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά εγκρίθηκαν

  1. Είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  2. Πενήντα έξι (56) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Οι αιτούντες έχουν ειδοποιηθεί με γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης (κινητό), που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων των τομέων ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ

Έγκριση δανείων μετόχων Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ:Υπ. αριθ. 43.5 από 29-11-2018 Απόφαση – Πρακτικό του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις χορήγησης δανείων σε εκατόν εβδομήντα δύο (172) μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα.
  2. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προκειμένου να το κοινοποιήσετε στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί με αλληλογραφία εις διπλούν άμεσα.
  3. Προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολόγου, παρακαλούνται οι αιτούντες των δανείων όπως υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Ταμείο (συνίσταται συστημένα) τα Χρεωστικά Ομόλογα μη εμπλέκοντας την Υπηρεσία τους. Χρεωστικά Ομόλογα που θα αποσταλούν με την εγκύκλιο 54 μέσω PSNET, δεν θα γίνονται δεκτά.

Για να κατεβάσετε το Χρεωστικό Ομόλογο πατήστε εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση για την έγκριση των δανείων μετόχων ΤΠΥΠΣ πατήστε εδώ