• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σας ενημερώνουμε σχετικά:

Με το υπ’ αριθ. 17/4 από 2-6-2016 Πρακτικό/Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αποφασίστηκε η υποβολή από τους μετόχους Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία συμφωνούν και αποδέχονται το υπόλοιπο των εισφορών που θα συνεχίσει να παρακρατείται και να αποδίδεται μέχρι την λήξη των δόσεων, όπως παρακρατηθεί και συμψηφισθεί από το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα.

Οι εισφορές υπέρ των Τομέων Πρόνοιας που θα συνεχίσουν να παρακρατούνται από τις υπολειπόμενες δόσεις των αναδρομικών διαφοράς αποδοχών (Ν. 4307/2014), συμφωνούν να τους επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, κατόπιν νέου αιτήματός τους μετά τη λήξη των δόσεων και την ολοσχερή απόδοσή τους στο Ταμείο.  

Η επιστροφή στους δικαιούχους τ. μετόχους θα γίνει κατόπιν αιτήσεώς τους προς το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Η αίτηση θα κατατίθεται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων, ή εναλλακτικά μπορεί να αποστέλλεται μέσω φαξ στο 210–5276859, ή μέσω mail inc@teapasa.gr, ενώ για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους χειριστές του Τμήματος (τηλ. 210-5276761-765, 731-732).

Στην αίτηση θα επισυνάπτεται Φ/φο ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογ/σμου (Εθνικής Τράπεζας), στον οποίον ο ενδιαφερόμενος θα είναι πρώτος δικαιούχος.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ:

Ενημερώνουμε σχετικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ'αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α από 28/12/2017 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται στους εν ενεργεία Αστυνομικούς Υπαλλήλους, μετόχους των Τομέων ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ, το δικαίωμα προαιρετικής αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας, (της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων) μέχρι και το έτος 1995, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος.

Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Τομέων μας (ΤΠΑΣ ή ΤΠΥΑΠ) είναι το γινόμενο χρόνου φοίτησης στη Σχολή (μήνες & ημέρες) επί της τελευταίας πάγιας κράτησης των παραπάνω κατά περίπτωση Τομέων.

Περισσότερα...