• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: « Έγκριση χορήγησης δανείων μετόχων Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ».

ΣΧΕΤ:  Υπ. αριθ. 27.8 από 18-07-2019 Απόφαση – Πρακτικό του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό, εγκρίθηκαν αιτήσεις χορήγησης δανείων σε  εκατόν δύο (102) μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα.

  1. Για την εκταμίευση των δανείων, θα απαιτηθεί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προκειμένου να το κοινοποιήσετε στους Υπαλλήλους που έχουν αιτηθεί δάνειο από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να μας αποσταλεί με αλληλογραφία εις διπλούν άμεσα.
  2. Προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολόγου, παρακαλούνται οι αιτούντες των δανείων όπως υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Ταμείο (συνίσταται συστημένα) τα Χρεωστικά Ομόλογα μη εμπλέκοντας την Υπηρεσία τους. Χρεωστικά Ομόλογα που θα αποσταλούν με την εγκύκλιο 54 μέσω PSNET, δεν θα γίνονται δεκτά.
  3. Εφιστούμε την προσοχή γνωρίζοντας σας, ότι όσα Χρεωστικά Ομόλογα παραληφθούν μετά την παρέλευση των πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του παρόντος, ήτοι μετά τις 26 Ιουλίου 2019, δε θα γίνονται δεκτά και τα δάνεια δε θα εκταμιευθούν.
  4. Το παρόν αφορά μόνο όσους Πυροσβεστικούς & Πολιτικούς Υπάλληλους θα ειδοποιηθούν με SMS, στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτηση δανείου που μας έχουν καταθέσει.
  5. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι μετά την ενταλματοποίηση των δανείων, αυτά θα εκταμιευθούν στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, στους λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Μπρείτε να κατεβάσετε το χρεωστικό ομόλογο πατώντας εδώ.

 

Ο Διεθυντής Ασφάλισης - Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

Έγκριση Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης

Γνωρίζεται ότι με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά εγκρίθηκαν

  1. Είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  2. Πενήντα έξι (56) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Οι αιτούντες έχουν ειδοποιηθεί με γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης (κινητό), που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για να δείτε την ανακοίνωση για την εκταμίευση των δανείων των τομέων ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ πατήστε εδώ