• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α. Ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 23.6/20-6-2019 και 23.7/20-6-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου μας εγκρίθηκαν:

  1. Τριακόσιες ενενήντα τέσσερις (394) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου ή έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
  2. Εκατόν σαράντα τέσσερις (144) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν ομοίως στην κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου ή έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τους τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή όπου αυτό δεν καταστεί εφικτό, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Όσων μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. οι αιτήσεις τους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις έγκρισης χορήγησης δανείου θα ενημερωθούν ομοίως με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

Β. Τονίζεται ότι για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ» (Σύμβαση  Δανείου).

Υπόδειγμα του  εν  λόγω  ομολόγου  ανά  Τομέα Πρόνοιας ήτοι, Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να τα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.teapasa.gr).

Στο Χρεωστικό Ομόλογο αναγράφεται ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο μέτοχος, ανά περίπτωση, ήτοι:

  1. για τους  ασφαλισμένους στην τ. Ελληνική Χωροφυλακή αναγράφεται «Τ.Π.ΑΣ.»
  2. για τους ασφαλισμένους στην τ. Αστυνομία Πόλεων αναγράφεται «Τ.Π.Υ.Α.Π.»

Γ. Το Χρεωστικό Ομόλογο, αφού συμπληρωθεί εις διπλούν και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής  από  τον  Προϊστάμενο  της  Υπηρεσίας  εκάστου,  να  προσκομιστεί αυτοπροσώπως ή να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς (όχι μέσω Police on Line ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο) εντός  προθεσμίας  δέκα  εργασίμων  (10)  ημερών, ήτοι μέχρι και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Σημειώνεται ότι λόγω των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν, θα εξυπηρετήσει τη σύντμηση του χρόνου χορήγησης των δανείων αν τα Χρεωστικά Ομόλογα περιέλθουν στο Ταμείο το συντομότερο δυνατό [ει δυνατόν την πρώτη εβδομάδα της προθεσμίας (24/6 έως 30/6)] και σε κάθε περίπτωση χωρίς την άνευ λόγου αναμονή εξάντλησης της ταχθείσης προθεσμίας (5/7/2019).  

-   Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα χορηγείται το δάνειο.

 

Ο Διεθυντής Ασφάλισης - Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α