• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 23-11-2022 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

α. Εγκρίθηκαν εκατόν ογδόντα έξι (186) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής).

β. Εγκρίθηκαν εκατόν τρεις (103) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων).

γ. Εγκρίθηκαν εκατόν εννέα (109) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος).

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line και Psnet.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ

Ταξίαρχος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Γίνεται γνωστό στους μετόχους, ότι:

  1. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) έχουν εξαντληθεί, για το έτος 2022, με την υποβολή των αιτήσεων έως σήμερα. Για το λόγο αυτό, αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 10/11/2022 δεν θα εξεταστούν.
  2. Για τους μετόχους του Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον Τομέα έως 10/11/2022 θα εισαχθούν προς έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου, ενώ μεταγενέστερες αιτήσεις θα εξετασθούν, σύμφωνα με την επάρκεια της εγκεκριμένης πίστωσης.  

Σχετική ανακοίνωση θα αποσταλεί στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ

Ταξίαρχος

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ότι με το Ν. 4985/2022(Φ.Ε.Κ. Α'-203/27.10.2022) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν.2776/1999 και άλλες διατάξεις’’,  στο άρθρο 78 ψηφίστηκε ρύθμιση (τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 ν. 3655/2008) που αφορά την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. , με την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών ασφαλιστικής σχέσης στον Τομέα( πραγματική υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα). 

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το  ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. προς όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία θα περιλαμβάνεται η διαδικασία και τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν όσοι  ασφαλισμένοι του Τομέα καταλαμβάνονται από την εν λόγω διάταξη (συμπλήρωση 35 ετών μετοχικής σχέσης) και επιθυμούν να αιτηθούν την χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ..  

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι μέτοχοι, υποβάλουν αίτημα για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, πριν την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου,  αυτό  δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος