• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου μας (μέτοχοι του οποίοι είναι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής), που υπέβαλαν, κατά το χρονικό διάστημα από 25-11-2020 έως 29-11-2020, αιτήσεις για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών από τον εν λόγω Τομέα, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1030/2/00001341 από 24-11-2020 Εγκυκλίου του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου, ότι λόγω απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο προσωπικό που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών μας Μονάδων, αναστολή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τροποποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ μετά τη δημοσίευση του Ν.4760/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός μας νόμος) δεν κατέστη εφικτό να περαιωθεί η διαδικασία χορήγησης των εν λόγω δανείων εντός του 2020.

Η εν λόγω διαδικασία θα ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα στους πρώτους μήνες του 2021 και οι δικαιούχοι των δανείων θα ενημερωθούν με την προβλεπόμενη στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο διαδικασία.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/6-ζ΄ από 4-11-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 5146 τ. Β΄/19-11-2020) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του για το έτος 2020, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €). Μέτοχοι του εν λόγω Τομέα είναι οι ασφαλισμένοι στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 42.1 από 23-11-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του εν λόγω Τομέα για το έτος 2020, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1030/2/00001341 από 24-11-2020 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020 από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line σε όλες της Αστυνομικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στα ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και ως εκ τούτου αποτελούν μέτοχοι του Τ.Π.ΑΣ..

Η εν λόγω Εγκύκλιος και υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του Τ.Π.ΑΣ. είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η Τετάρτη 25-11-2020 και λήξης η Κυριακή 29-11-2020.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. με τα συνημμένα δικαιολογητικά για λόγους τήρησης των μέτρων προστασίας από τον ιό COVID-19 αλλά και ταχύτερης υλοποίησης της χορήγησης των δανείων δεδομένων των στενών χρονικών ορίων, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος Police on Line, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων

Με το Ν.Δ. 4019/11-11-1959 (ΦΕΚ 248 τ.Α’ από 12/11/1959), συστάθηκε αυτοτελής Κλάδος Υγείας και με τις διατάξεις του Ν. 3655/03-04-2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄ από 03/04/2008)  εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Επισημαίνεται ότι, ο Κλάδος Υγείας όπως προκύπτει και από τις καταστατικές του διατάξεις συνδυαστικά με τον Ν.3655/2008, λειτουργεί ως συμπληρωματικός φορέας του ΕΟΠΥΥ.

 • Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), αποφασίστηκε ότι στον Κλάδο Υγείας υπάγεται πλέον υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Μετά την ισχύ του Ν.4472/2017 ο υπολογισμός των τακτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, υπολογίζεται σε ποσοστό 1,5% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους.
 • Ο Κλάδος Υγείας αρχικά, κάλυπτε τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων του στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ χορηγούσε επίδομα τοκετού ύψους 500 ευρώ για μονή κύηση κ.ο.κ..
 • Με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/06/2019 ΥπουργικήςΑπόφασης  (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), επανακαθορίστηκαν οι υφιστάμενες παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ενώ παράλληλα χορηγήθηκαν νέες.

Ειδικότερα :

 • Αυξήθηκε το επίδομα τοκετού από 500 σε 700 ευρώ για κάθε τέκνο που γεννιέται μετά την 03-07-2019 με φυσιολογικό τοκετό αλλά και στις περιπτώσεις καισαρικής τομής.
 • Αποζημίωνεται το  ποσοστό  συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου (διαφορά γενοσήμου και πρωτοτύπου).
 • Χορηγείται νέα ειδική οικονομική παροχή στην περίπτωση απώλειας ζωής για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων με ποσά που διαμορφώνονται από 2.000 έως 4.000 ευρώ, αναλόγως την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος. Η νέα ειδική οικονομική παροχή χορηγείται και στην περίπτωση αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.
 • Ο Κλάδος Υγείας ακολουθώντας τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση – διενέργεια νέας Αναλογιστικής Μελέτης με διτό σκοπό. Αφενός να ελεγθούν τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις νέες αλλά και τις τροποποιημένες παροχές του, τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμότητά του και αφετέρου να εξεταστούν :
 •  το ενδεχόμενο προαιρετικής ένταξης και άλλων ασφαλισμένων προερχομένων από την τέως Ελληνική Χωροφυλακή
 • η τυχόν μείωση μηνιαίας εισφοράς
 • σενάρια για τη χορήγηση νέων παροχών.
 •  Προτεραιότητα του Κλάδου Υγείας αποτελεί η αξιοποίηση στο μέγιστο  των δυνατοτήτων του ώστε να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της εποχής πάντα προς όφελος των ασφαλισμένων του  (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επέκταση Συμβάσεων με Φαρμακευτικούς Συλλόγους, μείωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Ταμείο και γραφειοκρατίας). Παράλληλα, αξιοποιώντας τα επιστημονικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, προβαίνει σε εκείνες τις  απαραίτητες  ενέργειες που θα ικανοποιήσουν  το σύνολο των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους σε επίπεδο παροχών με κύρια πάντα μέριμνα την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΚΥΥΑΠ στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210-5276890, 210-5276819, 210-5276912, 210-5276915, 210-5276914.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
                Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ
Ταξίαρχος