• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Έναρξη της επιπλέον παροχής του ποσοστού 50% που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής μονάδος και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου (διαφορά γενοσήμου – πρωτοτύπου) στην φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλισμένων του ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ

Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105 – α΄ από 27/06/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), αποφασίστηκε ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. να καλύπτει, πέραν του ποσοστού συμμετοχής (10% ή 25%) στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης  των ασφαλισμένων του, και το ποσοστό 50% που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής μονάδος και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου (διαφορά γενοσήμου – πρωτοτύπου). Ύστερα από ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η έναρξη αυτής της επιπλέον παροχής προσδιορίστηκε να αρχίσει να εμφανίζεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογραφησης από την Δευτέρα 13/01/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω οι ασφαλισμένοι του ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ οι οποίοι θα εκτελέσουν συνταγή από την 13/1/2020 και μετά, σε φαρμακείο των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου, θα επωφελούνται άμεσα της νέας παροχής.

Για τις συνταγές που εκτελούνται σε φαρμακεία των υπόλοιπων Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας η διαδικασία παραμένει η ίδια (αποστολή των δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Υ.Υ.Α.Π. Βερανζέρου 48, Αθήνα) και το όφελος της νέας παροχής θα προκύπτει κατά την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.