• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

 Αθήνα, 04/03/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων των Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος - Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρ. Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) για τό έτος 2013

Τ.Π.Υ.Π.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με την πορεία των πληρωμών των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών - Τ.Π.Α.Σ. για τό έτος 2013

Τ.Π.Α.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑEX - ΤΕΑΥΑΠ - ΤΕΑΥΠΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας υπ΄αρίθ. Φ80000/οικ.29810/1981/14-12-2012, διενεργείται ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου (χήρες και δικαιούχων τέκνων) στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Οι ανωτέρω θα πρέπει μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013 να έχουν αποστείλει στους ανωτέρω Επικουρικούς Τομείς τ' ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α)Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

β) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν το 2013.
δ) Φ/φο τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.
ε) Για τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, πιστοποιητικό σπουδών, πρόσφατα εκδοθέν.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η σύνταξη (μέρισμα) θα διακοπεί.


Για περισσότερες πληροφορίες

(TEAEX): 210-5276842-32-33
(ΤΕΑΥΑΠ): 210-5276810-14
(ΤΕΑΥΠΣ): 210-5276882