• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Την 18-10-2012 λόγω συμμετοχής των πολιτικών υπαλλήλων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, το γραφείο εκκαθαρίσεων του Τμήματος Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας δε θα λειτουργήσει.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 6/7/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός σειράς προτεραιότητας χορήγησης της δικαιούμενης παροχής (εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος) στους εξερχομένους του Τ.Π.ΑΣ. μετόχους του».

ΣΧΕΤ :   Απόφαση 13/18 από 28/3/2012 Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ (ΑΔΑ Β4Ω9ΟΡΡΞ-7ΣΞ)

Με την παραπάνω σχετική Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» 28/3/2012 (ΑΔΑ Β4Ω9ΟΡΡΞ-7ΣΞ), το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ αποφάσισε Ομόφωνα, τον καθορισμό σειράς προτεραιότητας χορήγησης της δικαιουμένης παροχής (εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος) στους εξερχομένους του Τ.Π.ΑΣ. μετόχων του, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στα πλαίσια της δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, για την χορήγηση της δικαιουμένης παροχής των εξερχομένων μετόχων κατά προτεραιότητα, προβλεπομένων τεσσάρων (4) Πλαισίων βημάτων ενεργειών, που θα ακολουθούνται απαρεγκλίτως, λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω στοιχείων, ως αυτά εκτίθενται:

Α. Η ημεροχρονολογία πλήρωσης των προβλεπομένων δικαιολογητικών, αποσαφηνιζομένου ότι αυτή ολοκληρούται με την λήψη της Συνταξιοδοτικής Πράξης και στην περίπτωση συναφθέντος στεγαστικού δανείου με την λήψη ή προσκόμιση του προβλεπομένου Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης αποδέσμευσης (Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου).
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι:

 • Η έκδοση Πράξης Σύνταξης θεωρείται ως προϋπόθεση έκδοσης του προαναφερομένου Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης αποδέσμευσης στεγαστικού δανείου.
 • Η Πράξη Σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη με την περιέλευση στο Ταμείο του μηχανογραφικού αρχείου (CD) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Πράξη Σύνταξης προσκομιζόμενη στο Ταμείο με μέριμνα του ενδιαφερομένου (όχι με το CD), δεν λαμβάνεται υπόψη για την σειρά προτεραιότητας.
 • Η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου μετόχου εντός 15νθημέρου από την λήψη της Πράξης Σύνταξης, νομιμοποιεί την σειρά προτεραιότητας, ανεξάρτητα από τον χρόνο περιέλευσης του εν λόγω Πιστοποιητικού, στο Ταμείο.

Β. Η αιτιολογία διαγραφής από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 • Δικαιούχοι λόγω θανάτου του μετόχου.
 • Αποστρατευόμενοι ή απολυόμενοι αυτεπαγγέλτως για λόγους υγείας.
 • Αποστρατευόμενοι ή απολυόμενοι με αίτησή τους για λόγους υγείας.

Γ. Η ημεροχρονολογία διαγραφής από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 • Αποστρατευόμενοι αυτεπαγγέλτως με έτη ασφάλισης πλέον των 35 ετών.
 • Αποστρατευόμενοι/απολυόμενοι αυτεπάγγελτα λόγω 35ετίας.
 • Αποστρατευόμενοι/απολυόμενοι αυτεπάγγελτα λόγω ορίου ηλικίας.
 • Αποστρατευόμενοι αυτεπάγγελτα έχοντας έτη ασφάλισης κάτω των 35 ετών και κατά φθείνουσα σειρά.
 • Αποστρατευόμενοι/απολυόμενοι με αίτησή τους.

Δ. Στην περίπτωση εξάντλησης των ανωτέρω αντικειμενικών κριτηρίων και μη καθισταμένης εφικτής απόλυτης ταξινόμησης, η σειρά προτεραιότητας παροχής θα καθορίζεται κατά αύξουσα σειρά με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ημεροχρονολογία έναρξης ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών.
 • Ημεροχρονολογία γεννήσεως του δικαιούχου μετόχου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ