• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

«Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας συνταξιούχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι με υπ΄ αριθμ. 25/30 από  6-6-2012 Πρακτικό-Απόφαση ΔΣ τουΤΕΑΠΑΣΑ, αποφασίστηκε η παράταση της Καταγραφής Φυσικής Παρουσίας που διενεργεί το ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) στις Τράπεζες, μέχρι την 30-6-2012.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ οφείλουν να μεταβούν αυτοπροσώπως στην Τράπεζα που τους κατατίθεται η  επικουρική τους σύνταξη (μέρισμα), προκειμένου να δηλώσουν την Φυσική τους Παρουσία, προσκομίζοντας το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ καθώς και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ που έχει αποσταλεί στους συνταξιούχους μαζί με την ετήσια  Βεβαίωση  Μερισμάτων.

Μετά την λήξη της διαδικασίας καταγραφής της φυσικής παρουσίας θα γίνει αναστολή της καταβολής του μερίσματος (επικουρικής σύνταξης) στην πληρωμή της Γ΄ 3μηνίας 2012 από 1-7-2012 και στο εξής.

Για περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέλευσης των συνταξιούχων στις Τράπεζες λόγω κινητικών προβλημάτων, βαριάς ασθενείας ή οποιασδήποτε διευκρίνησης επικοινωνήστε με το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, Τμήμα Γ’ Παροχών, Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ στο τηλέφωνο 210- 5276882 & 210 - 5276885.

*** Η παρούσα διαδικασία έχει σκοπό την αντιμετώπιση της τυχόν παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους ***

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε εδώ

ΘΕΜΑ:« Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ – Καθιέρωση νέων όρων, και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών – Έγκριση και διαδικασία εκταμίευσης ποσών».

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό – Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  

Με την ανωτέρω σχετική Απόφαση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), καθιερώνονται νέοι όροι και διαδικασίες χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, στους ασφαλισμένους αυτού ως ακολούθως:

Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που χορηγούν τα δάνεια

  • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης τ. Ελληνικής Χωροφυλακής,  ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων ΤΠΥΑΠ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ΤΕΑΥΠΣ /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Με την παραπάνω Απόφαση του Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ανεστάλη η χορήγηση δανείων από τους λοιπούς Τομείς και έτσι σε ασφαλισμένο δικαιούχο δανείου εγκρίνεται η χορήγηση ενός και μόνον δανείου από τον Τομέα, στον οποίο αυτός ανήκει.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπόλοιπο οφειλής σε έναν Τομέα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δεν δύναται να λάβει νέο δάνειο από αυτόν.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλω πατήστε εδώ:

 

Στην ενότητά με τα Έντυπα - Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται σχετικά με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση δανείου.