• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Με το Ν.Δ. 4019/11-11-1959 (ΦΕΚ Α΄ 248), συστάθηκε αυτοτελής Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων. Με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58), συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας» (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με το άρθρο 15  του ν. 4760/20 (ΦΕΚ Α΄247) το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μετονομάστηκε σε Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.). Στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και ήδη ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εντάχθηκε και ο Κλάδος Υγείας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Παράλληλα, ο Κλάδος Υγείας/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, λειτουργεί ως συμπληρωματικός φορέας του ΕΟΠΥΥ.

METOXOI
Με την υπ’αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/6/2019 Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄2763 και 3176), όπως τροποποιήθηκε με την από 23/2/2022 όμοια  (ΦΕΚ Β΄ 1651)»  αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
Στον αυτοτελή Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.  ασφαλίζεται υποχρεωτικά όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. των τομέων της τέως Αστυνομίας Πόλεων και όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι (ως και τα μέλη των οικογενειών τους) και προαιρετικά το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένο στους  τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 08-04-2007 ως και τα μέλη των οικογενειών τους).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΥΥΑΠ

1α. Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου στην Αττική, Πειραιά, Αχαΐα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη και Χανιά
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής (5%,10%,12.5% ή 25%) στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών. Επιπλέον καλύπτει και το ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου. (διαφορά γενοσήμου – πρωτοτύπου)
Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης και Χανίων  ώστε οι ασφαλισμένοι στους οποίους εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον ΚΥΥΑΠ επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους στα φαρμακεία που ανήκουν στους ανωτέρω Συλλόγους. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, η συμμετοχή των ασφαλισμένων αποζημιώνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται έως σήμερα.

1β. Αποζημίωση ποσοστού συμμετοχής φαρμάκου εκτός Φ.Σ.
Προκειμένου να καταβληθεί από τον ΚΥΥΑΠ το ποσοστό συμμετοχής για φαρμακευτική περίθαλψη στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης και Χανίων ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής 25% ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στη συνέχεια αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΥΥΑΠ τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να εκκαθαριστεί και πληρωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

2. Λοιπές παροχές συμπληρωματικές του Δημοσίου.

Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του με ποσοστό συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

3. Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου.

Στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΚΥΥΑΠ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 10% ή 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, αναλόγως του είδους νοσηλείας.

4. Επίδομα Τοκετού, ήτοι το ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..

Επισημαίνεται ότι, πριν την κατάθεση της αίτησης γα τη χορήγηση του επιδόματος, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ασφάλιση του τέκνου.

5. Ειδική οικονομική παροχή λόγω απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων (2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα & 4.000  ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα).

6. Ειδική οικονομική παροχή λόγω τοποθέτησης προθέσεων τεχνητών μελών άκρων λόγω ακρωτηριασμού, αντικατάστασης και συντήρησης-service αυτών, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων του, ποσού που αντιστοιχεί στα 2/3 του ποσού που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

7. Ειδική οικονομική παροχή λόγω εμβολιασμού ανηλίκων έμμεσα ασφαλισμένων του κατά της μηνιγγίτιδας, ποσού εκατό (100) ευρώ ανά μία εκ των δύο προβλεπόμενων δόσεων.

8. Ειδική οικονομική παροχή λόγω ριζικής ή τροποποιημένης μαστεκτομής ή αφαίρεσης τμήματος του μαστού ασφαλισμένων του, λόγω κακοήθους παθήσεως (καρκίνος), ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ ανά μαστό (για άμεσα και έμμεσα μέλη).

9. Ειδική οικονομική παροχή λόγω χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας ασφαλισμένων του με νοσηλεία σε ιδιώτη πάροχο, ποσού τριάντα (30) ευρώ ανά θεραπεία. Σε περιπτώσεις επαναχορήγησης  της εν λόγω παροχής δεν μπορεί αυτή να υπερβεί συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δικαιούχο.

10. Ειδική οικονομική παροχή νοσηλείας ασφαλισμένων του σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για καρδιοχειρουργικές και παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ποσού μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ με την προσκόμιση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σε περιπτώσεις επαναχορήγησης μέχρι του ορίου των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ ανά δικαιούχο).

Λοιπές παροχές σε δημόσιες κλινικές και δημόσια νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο.

Στις Φυσικοθεραπείες - λογοθεραπείες – εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες καθώς και στην πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η συμμετοχή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται, ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Κάθε απαίτηση προς τον ΚΥΥΑΠ/ΤΑΠΑΣΑ, μη αιτηθείσα για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας, παραγράφεται.