• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Με το Ν.Δ. 4019/11-11-1959 (ΦΕΚ 248 τ.Α’ από 12/11/1959), συστάθηκε αυτοτελής Κλάδος Υγείας, υπαγόμενος στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Γ.Γ.Κ.Α.. Με τις διατάξεις του Ν. 3655/03-04-2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄ από 03/04/2008), συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», το οποίο τελεί πλέον, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτήθηκε, μεταξύ άλλων, και ο Κλάδος Υγείας ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Παράλληλα, ο Κλάδος Υγείας/ΤΕΑΠΑΣΑ, λειτουργεί ως συμπληρωματικός φορέας του ΕΟΠΥΥ.

METOXOI
Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105 – α΄ από 27/06/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) συνιστάται αυτοτελής Κλάδος Υγείας, στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, εντάσσεται προαιρετικά και το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους Τομείς της τέως Χωροφυλακής, με ημερομηνία κατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία, μετά την 03/07/2009.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΥΥΑΠ

1α. Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου στην Αττική, Πειραιά, Αχαΐα και Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής (10% ή 25%) στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών. Επιπλέον καλύπτει και το ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου. (διαφορά γενοσήμου – πρωτοτύπου)
Επισημαίνεται ότι η παροχή για την επιπλέον κάλυψη του ποσοστού 50% θα έχει ισχύ, εφόσον η συνταγογράφηση του φαρμάκου, όπως αυτή προκύπτει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γίνεται μετά την 04/01/2020.
Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ώστε οι ασφαλισμένοι στους οποίους εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον ΚΥΥΑΠ επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους στα φαρμακεία που ανήκουν στους ανωτέρω Συλλόγους. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, η συμμετοχή των ασφαλισμένων αποζημιώνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται έως σήμερα.

1β. Αποζημίωση ποσοστού συμμετοχής φαρμάκου εκτός Φ.Σ.
Προκειμένου να καταβληθεί από τον ΚΥΥΑΠ το ποσοστό συμμετοχής για φαρμακευτική περίθαλψη στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής 25% ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στη συνέχεια αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΥΥΑΠ τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να εκκαθαριστεί και πληρωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

2. Λοιπές παροχές συμπληρωματικές του Δημοσίου.

Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του με ποσοστό συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

3. Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου.

Στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΚΥΥΑΠ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 10% ή 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, αναλόγως του είδους νοσηλείας.

4. Επίδομα Τοκετού

(α) Για τους τοκετούς, στους οποίους προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ημερομηνία γέννησης τέκνου προγενέστερη της 03/07/2019, το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 500,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.000,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..
(β) Για τους τοκετούς, στους οποίους προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ημερομηνία γέννησης τέκνου μεταγενέστερη της 03/07/2019, το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..

Επισημαίνεται ότι, πριν την κατάθεση της αίτησης γα τη χορήγηση του επιδόματος, θα πρέπει να έχει προηγηθει η ασφάλιση του τέκνου.

5. Ειδική οικονομική παροχή

Ο ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ χορηγεί ειδική οικονομική παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής:
Ι. Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν.
ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης.
ΙΙΙ. Ποσό 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων.
β) αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, και στις δυο περιπτώσεις η γέννηση του δικαιώματος στην παροχή δημιουργείται, όταν το γεγονός έπεται της 03/07/2019.

Λοιπές παροχές σε δημόσιες κλινικές και δημόσια νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο.

Στις Φυσικοθεραπείες - λογοθεραπείες – εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες καθώς και στην πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η συμμετοχή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται, ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Κάθε απαίτηση προς τον ΚΥΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ, μη αιτηθείσα για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας, παραγράφεται.