• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ίδρυση και ιστορία του Ταμείου
Το Ε.Τ.Υ.Α.Π. ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ιδρύθηκε το έτος 1950 με τον Α.Ν. 1494/1950 (ΦΕΚ 181 Α΄/ 17-8-1950) και εποπτευόταν από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με τις διατάξεις του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008) συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας» Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), στο οποίο εντάχθηκε και το Ε.Τ.Υ.Α.Π. ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.).

Με το άρθρο 15 του Ν.4760/2020 το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μετονομάστηκε σε Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).

Ο Τομέας Πρόνοιας Υπάλληλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) με τον Τ.Π.Α.Σ. έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Ταμείου, συναποτελώντας το 83% περίπου των ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ. 56%, Τ.Π.Υ.Α.Π. 27%).

Σκοπός του Τομέα – Παροχές

  • Η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών εντόκως στους μη δικαιούμενους εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος.
  • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους εν ενεργεία μετόχους του.

Μέτοχοι του Τομέα
Είναι οι ασφαλισμένοι στο ΤA.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π., στους οποίους γίνεται η κράτηση υπέρ αυτού, ήτοι:

  • Αστυφύλακες καταταγέντες μέχρι το 1995 από την ημερομηνία εξόδου τους από την αντίστοιχη σχολή, που κατά την πρόσληψή τους ασφαλίστηκαν στο π. Ε.Τ.Υ.Α.Π..  Σημειώνεται ότι με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α΄ από 20-12-2017 (ΦΕΚ τ. Β΄- 4603/28-12-2017) Απόφασης κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της π. Αστυνομίας Πόλεων και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι το έτος 1995.
  • Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Αστυφύλακες καταταγέντες από το 1996 και εντεύθεν, από την ημερομηνία εισόδου τους στη σχολή, που κατά την πρόσληψή τους ασφαλίστηκαν στο π. Ε.Τ.Υ.Α.Π. ή στο νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π..
  • Αξιωματικοί Ειδικών καθηκόντων  (Ιατροί,  Οικονομικοί, Ψυχολόγοι,  Ιερείς,  Χημικοί,  Κοινωνιολόγοι, κλπ) από την ημερομηνία πρόσληψής τους, που ασφαλίστηκαν στο π. Ε.Τ.Υ.Α.Π. ή στο νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π..
  • Συνοριακοί φύλακες – Ειδικοί Φρουροί προσληφθέντες μέχρι το 2002 και ασφαλισμένοι στα Ταμεία της π. Αστυνομίας Πόλεων, που έχουν ξεκινήσει την ασφάλισή τους στο π. Ε.Τ.Υ.Α.Π., την 10-9-2003.
  • Συνοριακοί φύλακες – Ειδικοί Φρουροί προσληφθέντες μετά την 10-9-2003 και εντεύθεν, που εντάχθηκαν στο πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π. την ημερομηνία πρόσληψής τους.
  • Πολιτικοί Υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίστηκαν στο π. Ε.Τ.Υ.Α.Π. ή στο νυν ΤA.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π..

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος – Επιστροφή Εισφορών
Στους ασφαλισμένους μετόχους του τομέα απονέμεται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, κατόπιν αιτήσεως τους,  εφόσον έτυχαν κύριας σύνταξης ή προκαταβολής αυτής λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ταμείου, όπως αυτές καθορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις.

Στους μετόχους του Τ.Π.Υ.Α.Π. που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσι­μότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 330/1947 (Α84) και του Ν.875/1979 (Α 50), και συμπληρώνουν του­λάχιστον εικοσιπενταετή (25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται, ύστερα από αίτησή τους, να χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το εφάπαξ βοήθημα πριν την κατάληψη αυτών από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, το οποίο υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυτής μέχρι την ημερομηνία της αιτήσεως σύμφωνα με τα μισθολογικά δεδομένα και τις διατάξεις της ημερομηνί­ας αυτής. Με την αίτηση, που κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγεί­ου της Ελληνικής Αστυνομίας, διακόπτεται οριστικά η μετοχική σχέση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής και παύει για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οι μέτοχοι που λαμβάνουν το εφάπαξ βοήθημα με τον προαναφερόμενο τρόπο, αποστερούνται κάθε δικαιώματος χορήγησης συμπλη­ρωματικού, συμψηφιστικού ή πρόσθετου ομοίου από τον Τ.Π.Υ.Α.Π. [άρθρο 2 παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 8000/20/89-α’/10-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 625-Β΄/13-3-2014)].

Ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) έτη στο Ταμείο μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της μέχρι την έξοδό του από το Σώμα [άρθρο 9, ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄ / 20-02-2014)].

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου (πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας), το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα χορηγείται, Σύμφωνα με το άρθρο 31§3.γ. του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020), στους:

α) Ο/η επιζών σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
β) Εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω, στους γονείς και τα αδέλφια, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
γ) Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας), το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα χορηγείται,  σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Επιστροφή Εισφορών
Συμφώνα με το άρθρο 31§7 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020) στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής από τον Τ.Π.Υ.Α.Π., ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως τις 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρα-γράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/1995 (Α’ 185) και την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/ 17.11.2006 (Β’ 1772), όπως ισχύουν. Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από την 1.1.2014 και εφεξής

Προϋπόθεση χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος
Με την υπ' αριθ. 8000/20/89-α΄ από 10-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 625 τ. Β’ / 13-3-2014) καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον Τ.Π.Υ.Α.Π. για την απόδοση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος. Σύμφωνα με αυτή, οι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. που εξήλθαν ή εξέρχονται του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτούνται κατόπιν αιτήσεώς τους, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξής τους σ’ αυτόν, ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Σε περίπτωση εξόδου τους, πριν την συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους από το Σώμα, όταν συμπληρώσουν χρόνο τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, ατόκως και χωρίς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα, για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο, από της εξόδου των, μέχρι της αποδόσεως του βοηθήματος.
Σε μετόχους αυτής της κατηγορίας, εφόσον τα ταμειακά διαθέσιμα του Τ.Π.Υ.Α.Π. το επιτρέπουν, μπορεί κατ’ εξαίρεση, με αιτιολογημένη Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., να χορηγείται μέρος του εφάπαξ βοηθήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) αυτού, όταν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους, πάσχουν αποδεδειγμένα από δυσίατα νοσήματα εκ των οποίων προήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 § 9 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 Α΄/28-02-2020) ορίστηκε ότι η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων.

β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Υ.Α.Π., για το δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ΄του άρθρου 31 του ν.4670/2020.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 13-3-2014 ΈΩΣ 31-12-2016.

Ο υπολογισμός του Α’ Τμήματος του εφάπαξ τους (χρόνος ασφάλισης μέχρι 31-12-2014) γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους [Υ.Α. 8000/20/89-α’/10-3-2014 (ΦΕΚ 625-Β΄/13-3-2014)]:

Α.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992
Μ.Ο. Αποδοχών τελευταίας πενταετίας (60 μηνών) επί των οποίων υπολογίσθηκαν κρατήσεις x 0,91 x Έτη Ασφάλισης έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενος σε έτη, μήνες και ημέρες).

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ
Συντάξιμες αποδοχές x 68% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενος σε  έτη, μήνες και ημέρες).
Ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία διαγραφής πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του αριθμού εξήντα (60), ήτοι των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (35 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 01-01-2017 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ.

Ο υπολογισμός του Α’ Τμήματος του εφάπαξ τους (χρόνος ασφάλισης μέχρι 31-12-2014) γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους [Υ.Α. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α΄ / 20-12-2017 (ΦΕΚ τ.Β΄-4603/28-12-2017)]:

Α.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

Ι. Για μετόχους που εντάσσονται στην κατηγορία Α' σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο του βασικού μισθού που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, επί τον συντελεστή 0,55, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Β.Μ. x 0,55 x Έτη Ασφάλισης, έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενα σε έτη και μήνες).
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

II.  Για μετόχους που εντάσσονται στις κατηγορίες Β', Γ' και Δ' σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο του βασικού μισθού που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, επί τον συντελεστή 0,60, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Β.Μ. x 0,60 x Έτη Ασφάλισης, έως 31-12-2014, (υπολογιζόμενα σε έτη και μήνες).
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

B. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-2013 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στους ως άνω Τομείς, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους και μέχρι την 31-12-2014, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31 -12-2014.
Ως συντάξιμες αποδοχές, νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία της λήξης ασφάλισης πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του αριθμού εξήντα (60), δηλαδή του αριθμού των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών x 68% x Έτη Ασφάλισης , έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενα σε έτη και μήνες).

(Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία της λήξης ασφάλισης πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017).

Τρόπος υπολογισμού εισφορών

Η μηνιαία πάγια κράτηση εκάστου μετόχου υπολογίζεται ως εξής:

ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

Β.Μ x 5 %
(Β.Μ.= Βασικός Μισθός)

Π.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

Β.Μ.+1/5 Ε.Χ.Υ. x7,3%
(Β.Μ.= Βασικός Μισθός)

ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Σύνολο μηνιαίων τακτικών αποδοχών x 5 % (Από το σύνολο εξαιρούνται πενθήμερα, νυκτερινά, η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν.4472/2017 και τυχόν άλλα επιδόματα).

Π.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Σύνολο μηνιαίων τακτικών αποδοχών x 5,3 % (Από το σύνολο εξαιρούνται πενθήμερα, νυκτερινά, η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν.4472/2017 και τυχόν άλλα επιδόματα).

 

Αιτήσεις - Εγκύκλιος Δανείων

Εγκύκλιος Δικαιολογητικών Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων και Επιστροφής Εισφορών

Αίτηση για εφάπαξ συνταξιούχων

Αίτηση για εφάπαξ με 35 έτη στην ενέργεια

Αίτηση αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω Ν.4575/2018

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου φοίτησης (έως 1995)

Για να δείτε τις Αιτήσεις και την Εγκύκλιο των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Χορήγησης Δανείων πατήστε εδώ

Eνημερωτικό Σημείωμα στους δικαιούχους ΕΦΑΠΑΞ

 

Για λοιπά αιτήματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε είτε με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά στα 2105276851-2-3-4.