• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Ίδρυση και ιστορία του Ταμείου
Με το Ν.Δ. της 29-12-1925 συστάθηκε το Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής (Τ.Α.Α.Χ.), ενώ με το Ν.4078/1929 το Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (Τ.Α.Ο.Χ.).

Με το άρθρο 27 του Ν.2676/1999, το Τ.Α.Α.Χ. ενοποιήθηκε με το Τ.Α.Ο.Χ. και μετονομάστηκε σε Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.).

Με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας» Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., στον κλάδο πρόνοιας του οποίου εντάχθηκε το Τ.Α.ΑΣ., ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.).

Με το άρθρο 15 του Ν.4760/2020 το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μετονομάστηκε σε Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).

Ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) με τον Τ.Π.Υ.Α.Π. έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Ταμείου, συναποτελώντας το 83% περίπου των ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ. 56%, Τ.Π.Υ.Α.Π. 27%).

 

Μέτοχοι του Τομέα
Είναι οι ασφαλισμένοι στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ., στους οποίους γίνεται η κράτηση υπέρ αυτού, ήτοι:

  • Δόκιμοι Υπενωμοτάρχες / Ενωμοτάρχες από την ημερομηνία ονομασίας τους σε δοκίμους.
  • Χωροφύλακες / Αστυφύλακες, καταταγέντες μέχρι το 1995 από την ημερομηνία εξόδου τους από την αντίστοιχη σχολή, που κατά την πρόσληψή τους ασφαλίστηκαν στο πρώην Τ.Α.Ο.Χ.. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α΄ από 20-12-2017 (ΦΕΚ 4603-Β’/28-12-2017) Απόφασης κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της πρώην Χωροφυλακής και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι το έτος 1995.
  • Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Αστυφύλακες καταταγέντες από το 1996 και εντεύθεν, από την ημερομηνία εισόδου τους στη σχολή, που κατά την πρόσληψή τους ασφαλίστηκαν στο π. Τ.Α.Ο.Χ./Τ.Α.Α.Χ., ή στο π. Τ.Α.ΑΣ. ή στο νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ.
  • Αξιωματικοί Ειδικών καθηκόντων  (Ιατροί,  Οικονομικοί, Ψυχολόγοι,  Ιερείς,  Χημικοί,  Κοινωνιολόγοι, κλπ) από την ημερομηνία πρόσληψής τους, που ασφαλίστηκαν στο π. Τ.Α.Ο.Χ./Τ.Α.Α.Χ., ή στο π. Τ.Α.ΑΣ. ή στο νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ.
  • Συνοριακοί φύλακες – Ειδικοί Φρουροί προσληφθέντες μέχρι το 2002 και ασφαλισμένοι στα Ταμεία της π. Χωροφυλακής που έχουν ξεκινήσει την ασφάλισή τους στο π. Τ.Α.ΑΣ. την 10-9-2003.
  • Συνοριακοί φύλακες – Ειδικοί Φρουροί προσληφθέντες μετά την 10-9-2003 και εντεύθεν που ασφαλίζονται στο Ταμείο από την ημερομηνία πρόσληψής τους.

 

Τρόπος υπολογισμού εισφορών
Η μηνιαία πάγια κράτηση εκάστου μετόχου υπολογίζεται ως εξής:

  • Ασφαλισμένοι σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 (παλιοί)

 

(Β.Μ.+317€) x 8 %

(Β.Μ.= Βασικός Μισθός)

  • Ασφαλισμένοι σε κύριο Φ.Κ.Α. από 1-1-1993 και εντεύθεν (νέοι)

 

Σύνολο μηνιαίων τακτικών αποδοχών x 5 % (Από το σύνολο εξαιρούνται πενθήμερα, νυκτερινά, η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν.4472/2017 και τυχόν άλλα επιδόματα).

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος – Επιστροφής Εισφορών

Οι ασφαλισμένοι του Τ.Π.ΑΣ., αφού εξέλθουν από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτηθούν (κύρια σύνταξη ή προκαταβολή), λαμβάνουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου.

Στους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσι­μότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 330/1947 (Α84) και του Ν.875/1979 (Α 50), και συμπληρώνουν του­λάχιστον εικοσιπενταετή (25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται, ύστερα από αίτησή τους, να χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το εφάπαξ βοήθημα πριν την κατάληψη αυτών από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, το οποίο υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυτής μέχρι την ημερομηνία της αιτήσεως σύμφωνα με τα μισθολογικά δεδομένα και τις διατάξεις της ημερομηνί­ας αυτής. Η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., ενώ διακόπτεται οριστικά η μετοχική σχέση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής και παύει για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Οι μέτοχοι που λαμβάνουν το εφάπαξ βοήθημα με τον προαναφερόμενο τρόπο, αποστερούνται κάθε δικαιώματος χορήγησης συμπλη­ρωματικού, συμψηφιστικού ή πρόσθετου ομοίου από τον Τ.Π.ΑΣ. [άρθρο 2 παρ. 5 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’/10-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 625-Β΄/13-3-2014)].

Ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) έτη στο Ταμείο μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της μέχρι την έξοδό του από το Σώμα [άρθρο 9, ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43-Α΄ / 20-2-2014)].

Σύμφωνα με το άρθρο 31§3.γ. του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020), δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασφαλισμένου (στην ενέργεια) ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας είναι:

α) Ο/η επιζών σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
β) Εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω, οι γονείς και τα αδέλφια, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
γ) Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε πριν είτε μετά από την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Δικαιούχοι Επιστροφής Εισφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 31§7 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020), στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του φορέα κύριας ασφάλισης.

Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.2335/1995 και την Υ.Α. Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006 (ΦΕΚ 1772-Β΄/ 6-12-2006). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη συσσωρεμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

Προϋπόθεση χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

Με την υπ' αριθ. 8000/20/89-α΄ από 10-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 625 τ. Β’ / 13-3-2014) καθορίστηκε ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον Τ.Π.ΑΣ. για την απόδοση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος. Σύμφωνα με αυτή, οι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που εξήλθαν ή εξέρχονται του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτούνται κατόπιν αιτήσεώς τους, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξής τους σ’ αυτόν, ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Σε περίπτωση εξόδου τους, πριν την συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους από το Σώμα, όταν συμπληρώσουν χρόνο τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον Τομέα, ατόκως και χωρίς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα, για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο, από της εξόδου των, μέχρι της αποδόσεως του βοηθήματος.

Σε μετόχους αυτής της κατηγορίας, εφόσον τα ταμειακά διαθέσιμα του Τ.Π.ΑΣ. το επιτρέπουν, μπορεί κατ’ εξαίρεση, με αιτιολογημένη Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., να χορηγείται μέρος του εφάπαξ βοηθήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) αυτού, όταν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους, πάσχουν αποδεδειγμένα από δυσίατα νοσήματα εκ των οποίων προήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31§9 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020), η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ., για το δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ΄του άρθρου 31 του Ν.4670/2020.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 13-3-2014 ΈΩΣ 31-12-2016.

Ο υπολογισμός του Α’ Τμήματος του εφάπαξ τους (χρόνος ασφάλισης μέχρι 31-12-2014) γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους [Υ.Α. 8000/20/89-α’/10-3-2014 (ΦΕΚ 625-Β΄/13-3-2014)]:

Α.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

(Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+317€) x 95% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενος σε έτη, μήνες και ημέρες).

(Β.Μ.= Μισθολογικός Βαθμός Εξόδου και Ε.Χ.Υ.= Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας)

Β.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Συντάξιμες αποδοχές x 68% x Χρόνος Ασφάλισης έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενος σε έτη, μήνες και ημέρες).

Ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία διαγραφής πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του αριθμού εξήντα (60), ήτοι των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (35 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 01-01-2017 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ.

Ο υπολογισμός του Α’ Τμήματος του εφάπαξ τους (χρόνος ασφάλισης μέχρι 31-12-2014) γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους [Υ.Α. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α΄ / 20-12-2017 (ΦΕΚ 4603-Β’ / 28-12-2017)]:

Α.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

Ι. Για μετόχους που εντάσσονται στην κατηγορία Α' σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο του αθροίσματος του βασικού μισθού, που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της αριθμητικής σταθεράς 317€, επί τον συντελεστή 0,93, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Β.Μ. + 317€) x 0,93 x Έτη Ασφάλισης, έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενα σε έτη και μήνες).

(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

II.  Για μετόχους που εντάσσονται στις κατηγορίες Β', Γ' και Δ' σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4472/2017, από το γινόμενο του αθροίσματος του βασικού μισθού, που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της αριθμητικής σταθεράς 317€, επί τον συντελεστή 0,95, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Β.Μ. + 317€) x 0,95 x Έτη Ασφάλισης, έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενα σε έτη και μήνες).

(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

 

Β.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στους ως άνω Τομείς, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους και μέχρι την 31-12-2014, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31 -12-2014.

Ως συντάξιμες αποδοχές, νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία της λήξης ασφάλισης πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του αριθμού εξήντα (60), δηλαδή του αριθμού των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών x 68% x Έτη Ασφάλισης , έως 31-12-2014 (υπολογιζόμενα σε έτη και μήνες).

(Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία της λήξης ασφάλισης πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017).

Β’ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ
Το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από την 1-1-2015 και εφεξής υπολογίζεται σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά τον προαναφερόμενο μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του άρθρου 31 του ν.4670/2020.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ = Α’ ΤΜΗΜΑ + Β’ ΤΜΗΜΑ

 

Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης

Σχετικά με το χρόνο ασφάλισης των μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., για τον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, λαμβάνεται υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Επιπλέον χρόνος πλήρους έτους ασφάλισης, υπολογίζεται σε ακέραιους μήνες, συνυπολογιζόμενου του τελευταίου μήνα ως ακέραιου, εφόσον υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

Δικαιολογητικά χορήγησης Παροχών Τ.Π.ΑΣ.

Εγκύκλιος Δικαιολογητικών Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων και Επιστροφής Εισφορών

Αίτηση για εφάπαξ συνταξιούχων

Αίτηση για εφάπαξ με 35 έτη στην ενέργεια

Αίτηση αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω Ν.4575/2018

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου φοίτησης σχολής (έως 1995)

Για λοιπά αιτήματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε είτε με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά στα 2105276863-4-2-1.

Αιτήσεις - Εγκύκλιος Δανείων

Eνημερωτικό Σημείωμα στους δικαιούχους ΕΦΑΠΑΞ