• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) είναι ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός (ΝΠΔΔ) εργαζομένων και συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενο στην εποπτεία νομιμότητας (διοικητικώς – οικονομικός –νομοθετικός έλεγχος) του υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια της ενιαίας άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Η Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίστηκε την 1η Οκτωβρίου του 2008, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α). Από την 9/4/2013 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α' 83/9-4-2013 ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ως Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α):

Το ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτείται από τρεις (3) κλάδους: α) Κλάδος Επικουρικής ασφάλισης, β) Κλάδος Πρόνοιας και γ)Κλάδος Υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος.

Α) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), β) το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και γ) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ).

Β) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών, β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυ­νομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλή­λων Αστυνομίας Πόλεων και γ) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ), ως Τομέ­ας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Γ) Στον κλάδο υγείας εντάσσεται ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ), ως Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ).
Οι ανωτέρω Τομείς των κλάδων και ο ΚΥΥΑΠ διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντί­στοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και του ΚΥΥΑΠ, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

Στους ανωτέρω Τομείς και τον ΚΥΥΑΠ μεταφέρο­νται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφα­λισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους».

 

Άρθρα 94 έως 103 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ.Α)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄- ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)

Άρθρο 94: Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
2. Το ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας.
3. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:
Α) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), β) το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και γ) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ).
Β) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών, β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και γ) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
Γ) Στον κλάδο υγείας εντάσσεται ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ), ως Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ).
4. Οι ανωτέρω Τομείς των κλάδων και ο ΚΥΥΑΠ διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και του ΚΥΥΑΠ, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
5. Στους ανωτέρω Τομείς και τον ΚΥΥΑΠ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.
6. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ για την παροχή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και υγείας εξετάζονται από τις υπηρεσίες του αντίστοιχου Τομέα του κάθε Κλάδου και του ΚΥΥΑΠ.

Άρθρο 95: Σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ

Σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι:
α) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,
β) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και
γ) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο κλάδο υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειάς τους.

Άρθρο 96: Πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ

1. Πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κλάδου Υγείας που εντάσσονται ως αυτοτελείς Τομείς και κλάδος, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους.
2. Όλοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κλάδου Υγείας, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τομείς και κλάδο, ως καθολικούς διαδόχους των εντασσόμενων Ταμείων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

Άρθρο 97: Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που λειτουργούν στο ΤΕΑΠΑΣΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές
2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ ή άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 98: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή, που προτείνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.
δ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται ένας (1) από την ΠΟΑΞΙΑ, ένας (1) από την ΠΟΑΣΥ, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και ένας (1) από την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ, με τους αναπληρωτές τους.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής και Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και ένας (1) από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ελλείψει αυτού υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία και Α΄ βαθμό, ο οποίος επιλέγεται από το Β΄ κλιμάκιο του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του.
2. Τα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των προτάσεων αυτών, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του.
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Ταμείου, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του κατά την κρίση του από την ίδια συνδικαλιστική οργάνωση.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης.
6. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
7. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στο Ταμείο ή υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα βιβλιοδετημένα στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού και επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για την εκτέλεση αυτών.
8. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του.
9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται o αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.
11. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.
12. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα θέματα αρμοδιότητάς τους.
13. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
14. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ταμείου.

Άρθρο 99: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι οι εξής:
1. Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου και των επί μέρους Τομέων και του κλάδου υγείας.
3. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του Ταμείου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.
5. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου, των επίμέρους Τομέων και του κλάδου υγείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την ενγένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
7. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ταμείου και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παροχές.
8. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης − αποθεραπείας, φαρμακοποιούς − φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς − ιατρικούς συλλόγους ενιαία για τους ασφαλισμένους του κλάδου υγείας.
9. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
10. Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά του Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.
11. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του Τα μείου.
12. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.
13. Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή ως και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της.
14. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών μέχρι του ποσού που προβλέπεται για τους πρόχειρους διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.
16. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του Ταμείου, εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών και κατά πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετων τελών.
17. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου υποθέσεων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.
18. Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ., να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ταμείου.

Άρθρο 100: Διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ

Οι υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
1. Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού
2. Διεύθυνση Ασφάλισης − Παροχών
3. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
4. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού, το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων στεγάζονται στο κτίριο του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, επί της οδού Βερανζέρου 48. Η Διεύθυνση Ασφάλισης − Παροχών στεγάζεται στο κτίριο του ΕΤΕΑΜ, επί της οδού Νοταρά 26.

Άρθρο 101: Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

1. Η Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
γ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του πολιτικού προσωπικού του Ταμείου. Η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό.
αβ) Η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ταμείου.
αγ) Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αδ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ένστολου προσωπικού του Ταμείου και τήρηση των ατομικών φακέλων.
αε) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
αστ) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου, καθώς και στην οργάνωση αυτών.
αζ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος.
αη) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας.
αθ) Η επιμέλεια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου.
αι) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
βα) Η κατάρτιση του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Η μέριμνα για την εκτέλεση αυτού.
ββ) Η κατάρτιση του ετήσιου γενικού ισολογισμού − απολογισμού του Ταμείου.
βγ) Η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου.
βδ) Η λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων στις Τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης κάθε αυτοτελούς Τομέα.
βε) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου.
βστ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων προς τους Τομείς δια επιτροπικών ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ..
βζ) Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.
βη) Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης.
βθ) Η μέριμνα για την παροχή στοιχείων στους ελέγχους των λογιστικών βιβλίων που υπόκειται το Ταμείο.
βι) Η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.
βια) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση των παροχών, δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων του Ταμείου. Έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
βιβ) Η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων του Ταμείου.
βιγ) Η επιμέλεια εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
βιδ) Η εκκαθάριση της αποζημίωσης των μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.

γ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
γα) Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των Υπηρεσιών, η διαδικασία εκμισθώσεως ή μισθώσεως και η λήψη μέτρων για την ασφάλισή τους.
γβ) Η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας.
γγ) Η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γδ) Η τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας.
γε) Η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών.
γστ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες.
γζ) Η ευθύνη της παρακολούθησης και της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και των Τομέων.
γη) Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταμείου και των Τομέων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας.
γθ) Η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρίες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
γι) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.
για) Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γιβ) Η μέριμνα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
δα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
δβ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
δγ) Η υποστήριξη των υπηρεσιακών συμβουλίων για θέματα διοικητικού προσωπικού ή πειθαρχικού.
δδ) Η επιμέλεια και η προπαρασκευή των συνεδριάσεων και των πάσης φύσεως επιτροπών. Κοινοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ..
δε) Η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.
δστ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης − Παροχών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ασφάλισης − Εσόδων
β) Α΄ Τμήμα Παροχών
γ) Β΄ Τμήμα Παροχών
δ) Γ΄ Τμήμα Παροχών
ε) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
στ) Τμήμα Λογιστηρίου
ζ) Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμων ΕΛ.ΑΣ.
η) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης καιΑρχείου.
Το Α΄ Τμήμα Παροχών επιμελείται για τη χορήγηση παροχών και δανείων των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και Πρόνοιας Αστυνομικών.
Το Β΄ Τμήμα Παροχών επιμελείται για τη χορήγηση παροχών και δανείων των ασφαλισμένων των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής.
Το Γ΄ Τμήμα Παροχών επιμελείται για τη χορήγηση παροχών και δανείων των ασφαλισμένων των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης − Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Ασφάλισης − Εσόδων
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου στον αντίστοιχο Τομέα και κλάδο σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
αβ) Η είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα. H λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.
αγ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αδ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.

β−δ) Α΄, Β΄ και Γ΄ Τμήματα Παροχών
α) Η έκδοση αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
β) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
δ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
ε) Η κατάρτιση των ατομικών καταστάσεων πληρωμής των συνταξιούχων και παρακολούθηση των μεταβολών τους.
στ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
ζ) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής παροχών.

ε) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
Επιμελείται των θεμάτων παροχών υγείας των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και ειδικότερα χειρίζεται όλα τα θέματα για τη χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως ισχύει.

στ) Τμήμα Λογιστηρίου
στα) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας κάθε Τομέα και του ΚΥΥΑΠ και αποστολή του στη Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού του Ταμείου.
στβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα και του ΚΥΥΑΠ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
στγ) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού − απολογισμού κάθε Τομέα και του ΚΥΥΑΠ και αποστολή τους στη Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού του Ταμείου.
στδ) Η έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής για τις συντάξεις.
στε) Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
στστ) Η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
στζ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα και του κλάδου υγείας στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.
στη) Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
στθ) Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ Ταμείων και Τομέων.
στι) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του κάθε αυτοτελούς Τομέα και του κλάδου υγείας και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
στια) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.
ζ) Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμων ΕΛ.ΑΣ..
ζα) Η μέριμνα για την έγκαιρη και κανονική εκτύπωση των απαιτούμενων ποσοτήτων κατά κλάση ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά περί προμηθειών διατάξεις.
ζβ) Η επιμέλεια για την ασφαλή φύλαξή τους στην αποθήκη ενσήμων.
ζγ) Η μέριμνα για την κανονική, έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των αποστελλόμενων στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ζδ) Ο έλεγχος για την έγκαιρη και κανονική μηνιαία αναφορά της ανάλωσης του ενσήμου από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
ζε) Η παρακολούθηση της κατάθεσης του αντιτίμου της ανάλωσης στην οριζόμενη Τράπεζα.
ζζ) Η τήρηση της συμφωνίας των οικονομικών στοιχείων.
ζη) Η μέριμνα για την άμεση μεταφορά του αντιτίμου της ανάλωσης του ενσήμου, στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ζθ) Η τήρηση του βιβλίου αποθήκης ενσήμου, καθώς και κάθε άλλου που με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ορίζεται, στα οποία γίνονται έγκαιρα οι σχετικές εγγραφές και η μεταξύ τους συμφωνία.
ζι) Η συνεργασία με το Λογιστήριο του Ταμείου, στο οποίο παραδίδονται τα λογιστικά στοιχεία της διαχείρισης του Ενσήμου.
ζια) Η μέριμνα για την ετήσια εκκαθάριση της διαχείρισης του Ενσήμου, τον κανονικό και έγκαιρο καταμερισμό και απόδοση του καθαρού προϊόντος στους δικαιούχους Τομείς (Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών και Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αποφάσεις.
ζιβ) Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πληροφορικής, με τη μηχανογράφηση της όλης διαχείρισης του ενσήμου.
ζιγ) Η εισήγηση στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης του Ταμείου μέτρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διακίνηση του Ενσήμου και εκμετάλλευση των εσόδων του.

η) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
ηα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
ηβ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
ηγ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής περιγράφονται ως ακολούθως:
α) Η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου.
β) Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών Πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και η ορθή διαχείριση του περιεχομένου τους.
γ) Η καταχώρηση των στοιχείων που προωθούνται από τις Υπηρεσίες του Ταμείου για την ενημέρωση των Εφαρμογών, εφόσον απαιτείται κεντρική/συγκεντρωτική καταχώρηση.
δ) Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για την ορθή καταχώρηση στοιχείων προς ενημέρωση των Εφαρμογών που χρησιμοποιούν.
ε) Η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων και η άμεση υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων.
στ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια/υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών.
ζ) Η υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών, εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσής των και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των Εφαρμογών.
η) Η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών.
θ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διοίκησής του και των αρχών που το εποπτεύουν.
ι) Η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους.
ια) Η ενημέρωση και πληροφορική υποστήριξη των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων του Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας των Εφαρμογών.
ιβ) Συνεχής συνεργασία με τις οργανικές μονάδες του Ταμείου για το συντονισμό των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη εκμετάλλευση των Εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές διαδικασίες του Ταμείου, μητρώο και μισθοδοσία υπαλλήλων, κεντρικό πρωτόκολλο, ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων των Τομέων.
ιγ) Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και Φορείς εφόσον απαιτείται.

4. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων περιγράφονται ως ακολούθως:
α) Η επιμέλεια και ο χειρισμός κάθε δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του Ταμείου.
β) Η έγγραφη γνωμοδότηση σε ερωτήματα υπηρεσιών του Ταμείου για θέματα νομικής φύσης.
γ) Η σύνταξη, κατάρτιση συμβάσεων με τρίτους.
δ) Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσης που του ανατίθενται από το Δ.Σ. του Ταμείου.
ε) Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Ταμείου επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύονται στα Φ.Ε.Κ. και αφορούν το Ταμείο, καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα.
στ) Η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας αγοράς ακινήτων.
ζ) Η επιμέλεια της κωδικοποίησης της νομοθεσίας του Ταμείου.

5. Στη Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.
Στη Διεύθυνση Ασφάλισης − Παροχών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Των Τμημάτων των Διευθύνσεων προΐστανται αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, ειδικών καθηκόντων κατά προτίμηση πτυχιούχοι οικονομικής σχολής, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Εσωτερικών ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Των Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται κατώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Εσωτερικών ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Ενσήμων ΕΛ.ΑΣ. προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ειδικότητας πληροφορικής υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έτους από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΕΑΠΑΣΑ, ως προς το περιεχόμενο του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997.

Άρθρο 102: Θέματα προσωπικού

1. Το προσωπικό και ο Νομικός Σύμβουλος με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
2. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετεί στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στο Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής, στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, στο Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στο Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, στον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, κατά το χρόνο ένταξής τους στο ΤΕΑΠΑΣΑ, εξακολουθεί να υπηρετεί στο νέο Ταμείο.
3. Το μεταφερόμενο προσωπικό των παραπάνω παραγράφων τοποθετείται με απόφαση του Προέδρου του ΤΕΑΠΑΣΑ στις οργανικές μονάδες που έχουν συσταθεί με τον παρόντα νόμο.
4. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στο ΤΕΑΠΑΣΑ, τοποθετούνται μέχρι 31.12.2009 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ταμείου και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 31.12.2009 μέχρι την επανεπιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.
5. Από τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των εντασσόμενων κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τόσοι όσες οι κενές θέσεις προϊσταμένων του Ταμείου, οι οποίες έχουν συσταθεί με τον παρόντα νόμο.
6. Στο ΤΕΑΠΑΣΑ, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών, τοποθετείται το απαραίτητο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των εντασσόμενων φορέων του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται κατά την πρώτη εφαρμογή από το Β΄ Κοινό Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και μετέπειτα από το Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 103: Τελικές διατάξεις

1. Το ΤΕΑΠΑΣΑ, διαμέσου των Τομέων του και του κλάδου υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων συνεχίζονται από το ΤΕΑΠΑΣΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων και του κλάδου υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύνανται να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κλάδου υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για ενοποίηση των Τομέων κατά κλάδο δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειμμάτων με οποιαδήποτε μορφή.
4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4142/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄83/9-4-2013):

1. Η παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.»
2. Στο τέλος του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και ο προσδιορισμός των σχετικών εισφορών που βαρύνουν τους μετόχους ασφαλισμένους αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) δεν θίγονται.»
3. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 101 του ν. 3655/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων. 7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου και κατά τροποποίηση των άρθρων 100 και 101.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστική μελέτη, μπορούν να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστική μελέτη, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία.»
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 98 του ν. 3655/2008 καταργούνται.
7. Όλες οι σχετικές με το ΤΕΑΠΑΣΑ αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταφέρονται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διορίζει με απόφασή του τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.