• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

 

Μετά από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρατίθενται παρακάτω Απολογιστικά Υπομνήματα & Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.:

Έτος 2021

Έτος 2022

Έτος 2023

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.