• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εκατό (100) αδειών Microsoft office (professional pro 2021), και σας προσκαλεί να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, εντός του χρηματικού ποσού των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%, που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (12) σχετικό. Για την ομαλή διεξαγωγή της εγκατάστασης και ενεργοποίησης των ανωτέρω αδειών από το Τμήμα Πληροφορικής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τις εκατό (100) άδειες Microsoft Office στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα ημερολογιακών ημερών (60) από την υπογραφή της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα παραδίδει είκοσι πέντε (25) άδειες Microsoft Office ανά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Φορέα μας, υπό ΚΑΕ 7123, των οικονομικών ετών 2022 και 2023. .

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: