• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ότι με το Ν. 4985/2022(Φ.Ε.Κ. Α'-203/27.10.2022) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν.2776/1999 και άλλες διατάξεις’’,  στο άρθρο 78 ψηφίστηκε ρύθμιση (τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 ν. 3655/2008) που αφορά την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. , με την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών ασφαλιστικής σχέσης στον Τομέα( πραγματική υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα). 

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το  ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. προς όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία θα περιλαμβάνεται η διαδικασία και τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν όσοι  ασφαλισμένοι του Τομέα καταλαμβάνονται από την εν λόγω διάταξη (συμπλήρωση 35 ετών μετοχικής σχέσης) και επιθυμούν να αιτηθούν την χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ..  

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι μέτοχοι, υποβάλουν αίτημα για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, πριν την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου,  αυτό  δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος