Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, σε επιλογή αναδόχου για την  προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Τμημάτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, εντός του χρηματικού ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24%, που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω α/α 12 σχετικό. 

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: