Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια-εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α), του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π/Τ.Α.Π.Α.Σ.Α) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Σκοπός της εκπόνησης των παραπάνω μελετών είναι να διαπιστωθεί η οικονομική κατάσταση των τριών Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. & Τ.Π.Υ.Π.Σ. και η επίδραση που θα έχει στη βιωσιμότητά τους.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: