Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 ως ισχύει, για την προμήθεια εβδομήντα (70) αδειών χρήσης και νέων εκδόσεων αυτών, του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος ERP SoftOne, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: