• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Η Υπηρεσία μας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να αναθέσει την ασφάλιση πυρός των ακίνητων των Τομέων και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, για ένα (1) έτος και σας προσκαλούμε, να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, εντός του χρηματικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% που έχει εγκριθεί με τα ανωτέρω (12), (13) και (14) σχετικά.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ: