• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

1. Mε την υπ’ αριθ. 21/12 από 14-7-2016 Απόφαση (Α.Δ.Α.: 6Δ7ΡΟΡΡΞ-Θ6Φ), το Δ.Σ. του Ταμείου για το αντικείμενο του θέματος, ενέκρινε μεταξύ άλλων τα εξής:

 1. Να προβούμε άμεσα στην εφαρμογή της υπ’ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 24-4-2016, σύμφωνα με την οποία: «οι Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. υποχρεούνται να χορηγήσουν επιπλέον ποσό εφάπαξ (συμπληρωματικό), στους μετόχους των οποίων η λήξη της ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά εντός του διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-6-2014, ήτοι για το χρονικό διάστημα για το οποίο επήλθε μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (Α΄ 246).»
 2. Η χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ίσχυαν κατά τη χορήγηση του αρχικού εφάπαξ βοηθήματος και σταδιακά, παράλληλα με την εξέταση των αιτήσεων για κύριο εφάπαξ που εκκρεμούν, σε χρονικό διάστημα έως 18 μηνών, ανάλογα με τις διαθέσιμες εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του κάθε Τομέα Πρόνοιας ξεχωριστά, αφού προηγηθούν σε κάθε περίπτωση οι εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων σε τ. μετόχους του Ταμείου μας που υπέβαλαν αίτηση μετά την 30-7-2014 καθώς και όσοι συμπληρώνουν 30 έτη (Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π.) και δεν το έλαβαν ακόμη.
 3. Για λόγους ίσης μεταχείρισης των τ. μετόχων του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., θα πρέπει να επανυπολογιστούν οι σχετικές πάγιες κρατήσεις ανά περίπτωση, εφαρμόζοντας την ίδια νομοθεσία που ίσχυε κατά τον αρχικό υπολογισμό τους, υπολογιζόμενες με τα νέα μισθολογικά δεδομένα της ημερομηνίας διαγραφής των τ. μετόχων (ν.4307) και συμψηφιζόμενες με τις ήδη αποδοθείσες στο Ταμείο μας. [Υπ’ αριθ. Φ.30218/26803/817 από 28-11-2011 (ΦΕΚ 2848-Β' /15-12-2011) Υ.Α. και το άρθρο 8 § 3 της υπ' αριθ. 8000/20/89-α από 10-3-2014 (ΦΕΚ 625-Β' /13-3-2014) Υ.Α.].
 4. Ως σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία διαγραφής των τ. μετόχων και έκδοσης της Απόφασης χορήγησης του αρχικού εφάπαξ βοηθήματος, της νέας αίτησης και γενικά με τη συμπλήρωση - ολοκλήρωση του φακέλου με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Περισσότερα...

Το Ταμείο μας είναι στην ευτυχή θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της ήδη επιτυχούς και επωφελούς συνεργασίας του με την Εθνική Τράπεζα για τρία επιπλέον χρόνια. Η νέα σύμβαση, (η ανανέωση της οποίας προβλεπόταν και στη σύμβαση που έληξε πρόσφατα), υπήρξε καρπός διαπραγματεύσεων παραγόντων του Ταμείου με υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και επετεύχθη να εμπεριέχει όλους τους ευνοϊκούς για το Ταμείο όρους που περιλαμβανόταν στην προσφάτως λήξασα σύμβαση και επιπλέον παρέχει ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν εκτός από άμεσα και σημαντικά έμμεσα οφέλη, ήτοι:

 • Νέο σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα, παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου, ιδιοκτησίας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την επισήμανση ότι το εν λόγω Σύστημα θα παραμείνει στην κυριότητά του και μετά το πέρας της συμβατικής διάρκειας της συνεργασίας με την τράπεζα.
 • Διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη από μία εκ των μεγαλύτερων και πλέον αναγνωρισμένων ελληνικών εταιρειών στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών, η οποία διαθέτει κύρος, εμπειρία και καταξίωση στο χώρο αυτό.
 • Σχεδιασμός διαδικασιών που θα βελτιστοποιήσουν την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του Ταμείου, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων (εργατοώρες), μείωση κόστους εργασιών και διασφάλιση του έργου του Ταμείου.
 • Χορήγηση ειδικού προνομιακού και εκπτωτικού Μισθοδοτικού Προϊόντος από την Εθνική Τράπεζα σε όλους τους Ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν και τέως μετόχους ).
Περισσότερα...

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την απόφαση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα πρώην στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».

 1. Την 20-07-2017 το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 26.15 Απόφαση-Πρακτικό (Α.Δ.Α.:6ΣΩΕΟΡΡΞ-8ΤΜ) στην οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων οι Τομείς Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) να χορηγούν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στους τ. μετόχους του Ταμείου με την παραλαβή της απόφασης χορήγησης προκαταβολής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ., στην οποία ρητά αναφέρεται ότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δικαιούνται σύνταξη και για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής πράξης κανονισμού σύνταξης.
 2. Ακολούθως, το Ταμείο μας αιτήθηκε εγγράφως από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμών Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών εφεξής να κοινοποιούνται και στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. οι αποφάσεις που εκδίδονται για απονομή προκαταβολής σύνταξης σε τ. μετόχους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας.
 3. Κατόπιν των ανωτέρω ο κάθε τ. μέτοχος του Ταμείου μας, επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής προκαταβολής σύνταξης κατόπιν προηγούμενης αίτησης συνταξιοδότησής του, δύναται να κάνει χρήση αυτής και να αιτηθεί από τον αρμόδιο Τομέα Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το εφάπαξ βοήθημά του, το οποίο δικαιούται να λάβει, αφού περιέλθουν στο Ταμείο από την αρμόδια υπηρεσία τα οικονομικά στοιχεία του αιτούντος και ολοκληρωθεί ο σχετικός φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.   
 4. Διευκρινίζεται ότι όσες αποφάσεις προκαταβολής σύνταξης έχουν εκδοθεί και δεν εμφαίνεται ότι κοινοποιούνται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από το Γ.Λ.Κ., οι ενδιαφερόμενοι που θα θέλουν να κάνουν χρήση αυτών θα πρέπει να τις προσκομίζουν οι ίδιοι στο Ταμείο. Αν πρόκειται δε για φ/φα των εν λόγω αποφάσεων θα πρέπει αυτά να είναι επικυρωμένα.
 5. Για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους υπαλλήλους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου μας, ήτοι:
  • Για τον Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στην τ. Ελληνική Χωροφυλακή):

Τηλ.  : 2105276861, 862, 863 και 864.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Για τον Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία Πόλεων):

Τηλ.  :2105276850, 851, 852 και 853
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Για τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. :

Τηλ. :2105276871, 881, 873 και 874
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.