• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Την 8-11-2023 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

α.       Εγκρίθηκαν τριακόσιες εννέα (309) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του  Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

β.       Εγκρίθηκαν εκατόν εβδομήντα επτά (177) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

γ. Εγκρίθηκαν εκατόν ογδόντα έξι (186) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών, μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος), που αφορούν περιπτώσεις κάλυψης εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και λουτροθεραπείας.

Όλοι οι παραπάνω μέτοχοι, θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Γίνεται γνωστό, ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος στο Λογιστήριο του Ταμείου, δεν θα εξετασθούν νέες αιτήσεις δανείων. Για το λόγο αυτό ,  παρακαλούνται οι μέτοχοι να μην υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης δανείων, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων για αντικειμενικά πάρα πολύ σοβαρές καταστάσεις, επαρκώς αιτιολογημένες με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους σχετικών παραστατικών, για  κατ΄ εξαίρεση εξέταση από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σύμφωνα με την υπ΄αριθ.1030/2/272 από 24/2/2023 Εγκύκλιο1 Διευθυντή Ασφάλισης Παροχών.

Σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινιστικές οδηγίες θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line  και Psnet.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος