• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

ΘΕΜΑ: «Παύση χορήγησης δανείων από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ λόγω ένταξης του στο Ε.Τ.Ε.Α.».

ΣΧΕΤ: ΄Αρθρο 2, Παρ Ε, Υποπαρ. Ε2 Εδάφιο 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ΄Α).

  1. Με την ανωτέρω σχετική, ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α εντάσσεται από 01/09/2015 στο Ε.Τ.Ε.Α και διέπεται από τις καταστατικές και γενικές διατάξεις του νέου Φορέα.
  2. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. δεν δύναται πλέον να εγκρίνει νέες αιτήσεις χορήγησης δανείων σε μετόχους του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Ως εκ τούτου ο Τομέας δεν θα παραλαμβάνει νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις εκκρεμούν θα επιστραφούν.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε Εδώ