• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την υπ'αριθμ 55.21 από 22 Δεκεμβρίου 2021 πρακτικό - απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ΑΔΑ: ΩΧΔΛΟΡΡΞ-ΓΚ9) εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος