• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (πρώην Ε.Τ.Ε.Χ.) ιδρύθηκε το έτος 1957 με το Β.Δ. της 13/15-6-1957 (ΦΕΚ 106 Τεύχος Α’ της 15-6-1957 ) “Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής” είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Το έτος 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», στο οποίο εντάχθηκε και το Τ.Ε.Α.Ε.Χ. ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Σκοπός του Τομέα

 •  Ο σκοπός είναι η παροχή κατά μήνα χρηματικού βοηθήματος στους Αστυνομικούς, Διοικητικούς υπαλλήλους, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς, μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογενείας τους.
 • Ο Τομέας Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (π. ΕΤΕΧ) χορηγεί δάνεια σε ασφαλισμένους του, οι οποίοι έχουν ασφάλιση τουλάχιστον (10) έτη, με νέες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, που θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Μέτοχοι του Τομέα

 • Το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχεται από την τέως Ελληνική Χωροφυλακή και αυτοί που ασφαλίζονται στα Ταμεία της, μετά την ενοποίηση των δύο σωμάτων, Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Χωροφυλακής.
 • Συνοριακοί φύλακες και Ειδικοί Φρουροί και
 • Τα μέλη της οικογενείας του ανωτέρω προσωπικού, ήτοι:
  • Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος,
  • Τα τέκνα φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισθέντα ,νομιμοποιηθέντα και υιοθετημένα, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου   έτους της ηλικίας τους, εφόσον συνεχίζουν ευδόκιμα τις σπουδές τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος ή σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, τα ανίκανα ή ανάπηρα για εργασία παιδιά, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τα οποία θα έχουν κριθεί με γνωμάτευση  της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.).
  • Οι άποροι και ανίκανοι για εργασία γονείς του άγαμου ασφαλισμένου ή βοηθηματούχου ανεξάρτητα αν επιζούν και οι δύο ή ο ένας.

Πόροι του Τομέα
Ασφαλιστικές Εισφορές

Για τους μέχρι 31-12-1992 καταταγέντες (παλαιοί ασφαλισμένοι):

Ασφαλισμένοι:
α.- Τακτικές εισφορές των ενεργών ασφαλισμένων οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 6% επί του λαμβανομένου βασικού μισθού. 
β.- Κράτηση, εφάπαξ καταβαλλόμενης διαφοράς, ενός μηνιαίου βασικού μισθού, μεταξύ του βαθμού που κατέχει ο μέτοχος και αυτού στον οποίο προάγεται.
γ.-  Κράτηση ενός βασικού μηνιαίου μισθού τον οποίο λαμβάνει ο μέτοχος κατά την έναρξη της ασφάλισης του στο Ταμείο.
δ.- Κράτηση του πρώτου χρονοεπιδόματος και της εκάστοτε διαφοράς πού προκύπτει από την αύξησή του.
ε.- Κράτηση ποσοστού 10% σε κάθε αμοιβή πού λαμβάνει μέτοχος για αδικήματα λαθρεμπορίας, παράβασης φορολογικών νόμων ή σύλληψης επικηρυγμένων ατόμων.
στ.- Κράτηση 10% επί οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων εκτός έδρας, αμοιβών υπερωριακής εργασίας και συμμετοχής σε επιτροπές και συμβούλια.
η.- Ειδική κράτηση 5% επί της ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού και του επιδόματος 
αλλοδαπής ( για τους υπηρετούντες  στην  αλλοδαπή) για παλαιούς & νέους 
ασφαλισμένους, σύμφωνα με τον Ν. 2685/99.
Εργοδότη: Δεν υπάρχει εισφορά του εργοδότη.

Για τους από 1-1-1993 καταταγέντες (νέοι ασφαλισμένοι):

Ασφαλισμένοι:
α- 3% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών εξαιρουμένων των έκτακτων παροχών , λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων εξαιρούνται με ρητή διάταξη νόμου.
β- Κράτηση 3% επί του χορηγούμενου ποσού νυκτερινής εργασίας.
γ- Διαφορά μεταξύ παλαιού βαθμού Βασικού Μισθού και Νέου, λόγω μισθολογικής προαγωγής των μετόχων.
δ- Στους εξερχόμενους της Σχολής Αστυφυλάκων κρατείται εφάπαξ εισφορά 1 Β.Μ. Αστυφύλακα σε 24 μήνες.
ε- Στους Δόκιμους Υπαστυνόμους γίνεται κράτηση 1 Β.Μ. Αστυφύλακα σε 12 μήνες.
στ- Στους Υπαστυνόμους Β’, κατά την έξοδό τους από τη σχολή, γίνεται κράτηση 1 διαφοράς Β.Μ. μεταξύ Δοκ. Αστ/κα και Υ/Β’ σε 12 μήνες.
ζ- Στους Αξιωματικούς και το κατώτερο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων γίνεται κράτηση 1 διαφορά προαγωγής του βαθμού Κατάταξης με τον προηγούμενο βαθμό.
η- Κατά την έναρξη ασφάλισης γίνεται εφάπαξ εισφορά 1 Β.Μ. σε 24 μήνες, για όλους τους ασφαλισμένους.
θ- Κράτηση 10% επί αποζημιώσεως λόγω μεταθέσεως, εκτελέσεως υπηρεσίας εκτός έδρας, εκτελέσεως μεταβατικής υπηρεσίας και επί πάσης χρηματικής αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας ή αποζημιώσεως λαμβανομένης υπό των μετόχων από συμμετοχή σε Επιτροπές, Συμβούλια ή Καθηγεσία.
ι- Κράτηση 5% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης για τους Αστυνομικούς που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό (πρεσβείες, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια, ειρηνευτικές αποστολές, μεταγωγές), καθώς επίσης και στο καταβαλλόμενο σε αυτούς
επίδομα αλλοδαπής.
ια- Κράτηση 10% επί πάσης επιδικαζόμενης στους μετόχους αμοιβή, για αδικήματα λαθρεμπορίας, παραβάσεων φορολογικών νόμων ή λόγω καταδόσεως, συλλήψεως ή εξόντωσης επικηρυγμένων ατόμων.

Εργοδότη: 3% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων εξαιρουμένων των έκτακτων παροχών λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων εξαιρούνται με ρητή διάταξη νόμου.

ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ:

α- Από δωρεές, κληρονομιές και πάσης άλλης χαριστικής αιτίας από το Τομέα.
β- Από τόκους, των μερισμάτων των κερδών, των λαχειοφόρων Κρατικών Λαχείων και εν γένει των προσόδων των κεφαλαίων, των χρεογράφων και πάσης άλλης περιουσίας του Τομέα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:

α- 68% του 5% στο αντίτιμο του εισιτηρίου (ηλεκτρονικών και μη) των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης.
β- Μηνιαία κράτηση επί ποσοστού 1%ο επί του μηνιαίου βασικού μισθού των μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Τ.Ε.Χ. (Ν.826/1978).
γ- 68% του 10% των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Αθλητικών Σωματείων και Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών και των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών για τη μετάδοση αγώνων και των συναφών με αυτούς διαφημίσεων, καθώς και από τα αντίστοιχα δικαιώματα των Αθλητικών Οργανισμών που διοργανώνουν Διεθνείς Ευρωπαϊκούς Αγώνες, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δικαιούχοι Μερίσματος

 • Μέρισμα δικαιούνται οι μέτοχοι του Ταμείου, εφόσον συνταξιοδοτηθούν κατόπιν αιτήσεώς των, από το Δημόσιο και έχουν τουλάχιστον 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα πραγματικής ή πλασματικής ασφάλισης σ’ αυτό, ή διαδοχική ασφάλιση, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 • Σε περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισης των μετόχων είναι μικρότερος των 25 ετών (24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα) και εφόσον έχουν 15 τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο, τότε σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του Ν.3232/04, μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε πραγματική προϋπηρεσία που συμπίπτει με του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και της διαδοχικής ασφάλισης, ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα μερίσματος για 25 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν προβεί στην αναγνώριση χρόνου για συμπλήρωση 25ετίας, τότε θα του χορηγηθεί μέρισμα όταν θα συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.    
 • Η εξαγορά του αναγνωριζομένου χρόνου γίνεται μετά από αίτησή του, με την εφάπαξ καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει ομοιόβαθμός τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης με έκπτωση 10%.
 • Μέτοχοι του Ταμείου συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο για λόγους σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, και δεν έχουν συμπληρώσει τον ανωτέρω χρόνο δικαιούνται μέρισμα που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας για τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον καταβάλουν εφάπαξ τις εισφορές του επί πλέον της πραγματικής ασφάλισης χρόνου, που αντιστοιχούν στον ομοιόβαθμό τους κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Στους παθόντες και καθιστάμενους πλήρως ανίκανους για εργασία από βίαιο συμβάν καθώς και στους φονευθέντες, παρέχεται μέρισμα που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βαθμό στον οποίο θα εξελισσόταν μισθολογικά ή βαθμολογικά ο παθών με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία (35 χρόνια υπηρεσίας) (Ν.1977/91 αρθ.3 παρ.2).
 • Στους καθιστάμενους ανίκανους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξ’  αιτίας ή εξ’ αφορμής τρομοκρατικής πράξης, που έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητάς τους, παρέχεται ανεξάρτητα από το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας τους, μέρισμα που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βαθμό μέχρι τον οποίο θα εξελίσσονταν ως εν ενεργεία βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο του παθήματος με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία  (35 έτη υπηρεσίας) .
 • Αν από τρομοκρατική πράξη επήλθε ο θάνατος του μετόχου, η χήρα του φονευθέντος καθώς και τα τέκνα του, δικαιούνται μερίσματος ίσου με αυτό που θα καταβάλλονταν στο φονευθέντα, αν είχε καταστεί από την τρομοκρατική πράξη τελείως ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή της εργασίας του ή για την άσκηση του επαγγέλματός του. (Ν.1897/90, αρθρ.1 παρ 1, 2 & αρθρ.2 παρ. 1).

Υπολογισμός Μερίσματος

Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 το μέρισμα υπολογίζεται ως ακολούθως:
Μερίδια μισθολογικού βαθμού Χ έτη ασφάλισης Χ τιμή μεριδίου (0,100701).

Μερίδια Βαθμών


Α΄/Γ.Ε.ΕΘ.Α.

66

ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗ

50

2/3 Α΄/Γ.Ε.ΕΘ.Α.

65

2/3 ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΟΥ

49,33

ΑΡΧΗΓΟΥ

63

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ  Α΄

48

ΓΕΝ. ΕΠΙΘ. ΣΤΡΑΤΟΥ

60

2/3 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α΄

46,66

2/3  ΓΕΝ. ΕΠΙΘ.  ΣΤΡ.

59,33

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ  Β΄

44

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

58

2/3 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β΄

43,33

2/3 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

57,33

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ . Α΄

42

1/3  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

56,66

2/3 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α΄

41,33

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

56

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ  Β΄

40

2/3 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

55,33

2/3 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β΄

39,33

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ

54

ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

38

2/3 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ

53,33

2/3 ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

36,66

1/3 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ

52,66

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ

34

ΑΣΤΥΝ. ΔIEΥΘΥΝΤΗ

52

2/3 ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ

33,33

2/3 ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΟΥ

51,33

ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ

32

1/2 ΑΣΤΥΝ.  Δ/ΝΤΟΥ

51

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ

30

 

Μερίδια Πολιτικών Υπαλλήλων ανά Κατηγορία

Μισθ. Κλιμ. Π.Ε.

ΜΕΡΙΔΙΑ

Μισθ. Κλιμ. Τ.Ε.

ΜΕΡΙΔΙΑ

Μισθ. Κλιμ. Δ.Ε.

ΜΕΡΙΔΙΑ

Μισθ. Κλιμ. Υ.Ε.

ΜΕΡΙΔΙΑ

1

56

1

54

1

52

1

43

2

55

2

53

2

51

2

42

3

54

3

52

3

50

3

41

4

53

4

51

4

49

4

40

5

52

5

50

5

48

5

39

6

51

6

49

6

47

6

38

7

50

7

48

7

46

7

37

8

49

8

47

8

45

8

36

9

48

9

46

9

44

9

35

10

47

10

45

10

43

10

34

11

46

11

44

11

42

11

33

12

45

12

43

12

41

12

32

13

44

13

42

13

40

13

31

14

43

14

41

14

39

14

30

15

42

15

40

15

38

15

29

16

41

16

39

16

37

16

28

17

40

17

38

17

36

17

27

18

39

18

37

18

35

18

26

 

Παράδειγμα Υπολογισμού Μερίσματος
Μισθολογικός βαθμός ή Μισθ. Κλιμάκιο για Π.Υ.: ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Έτη ασφάλισης: 30
Τιμή μεριδίου που ισχύει σήμερα: 0,100701
Υπολογισμός μερίσματος: μερίδια μισθολογικού βαθμού (54) επί έτη ασφάλισης (30) = 
(1.620) σύνολο μεριδίων Χ τιμή μεριδίου (0,100701) = 163,14 € ακαθάριστο ποσό.
(54) Χ (30) Χ (0,100701) = 163,14 
Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου 5% μειούμενος κατά 1,5%.
Ήτοι:  163,14 Χ 5% = 8,16
8,16 Χ 1,5% = 0,12
8,16 – 0,12 = 8,04 φόρος
163,14 – 8,04 = 155,10 καθαρό ποσό.

Για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εντεύθεντο μέρισμα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.
Υποτιθέμενες αποδοχές πενταετίας: 54.497,57 €
Έτη ασφάλισης: 25
Μέσος όρος πενταετίας: (54.497,57) / (60 μήνες) = 908,29  €
Υπολογισμός: (908,29) Χ (25/35) Χ 20% = 129,76 € ακαθάριστο ποσό.
Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου 5% μειούμενος κατά 1,5%.
Ήτοι:  129,76 Χ 5% = 6,49
6,49 Χ 1,5% = 0,10
6,49 – 0,10 = 6,39 φόρος
129,76 – 6,39 = 123,37 €  καθαρό ποσό.

Μεταβίβαση Μερίσματος στην οικογένεια αποβιώσαντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Τομέα
Σε περίπτωση θανάτου μεριδιούχου και μετόχου με πάνω από δέκα έτη ασφάλισης δικαιούνται μερίσματος τα μέλη της οικογενείας. Το μέρισμα για την τελευταία περίπτωση είναι ίσο με τα έτη πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο ή ίσο με τα έτη συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, εφόσον αναγνωρισθεί ο υπολειπόμενος χρόνος ασφάλισης.
Σε περίπτωση θανάτου μετόχου που έχει λιγότερα από δέκα (10) έτη ασφάλισης στο Ταμείο και ο  θάνατος δεν προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας δικαιούνται μερίσματος τα μέλη της οικογενείας του, εφόσον συνταξιοδοτούνται για την ίδια αιτία από το Δημόσιο, που αντιστοιχεί σε 10 έτη ασφάλισης ή στα έτη συνταξιοδότησης από το Δημόσιο αφού αναγνωρισθεί ο υπολειπόμενος για κάθε περίπτωση χρόνος ασφάλισης.
Σε περίπτωση θανάτου μετόχου, ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο εφόσον ο θάνατος προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας δικαιούνται μερίσματος, τα μέλη της οικογενείας του εφόσον τύχουν συντάξεως για την ίδια αιτία από το Δημόσιο, το ποσό του οποίου αντιστοιχεί σε τριάντα (35) έτη ασφάλισης. 
Ως μέλη οικογενείας θεωρούνται:
α) ο εναπομένων σύζυγος. 
β) Τα νόμιμα νoμιμοπoιηθέντα αναγνωρισμένα και υιοθετημένα άγαμα παιδιά, μέχρι του 18ου  έτους της ηλικίας τους. Το όριο αυτό της ηλικίας παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Σχολές Γενικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
γ) Τα νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα, υιοθετημένα ενήλικα παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε εργασία, που η ανικανότητα αυτή βεβαιώνεται με γνωμάτευση της ΑΣΥΕ.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
δ) Οι άποροι και ανίκανοι για εργασία γονείς εφόσον δεν υπάρχουν χήρος, χήρα ή παιδιά.
Τα ανωτέρω μέλη οικογενείας του θανόντος μετόχου ή μεριδιούχου δικαιούνται τα ¾ ή του 75% των μεριδίων αυτού (γινόμενο μεριδίων βαθμού και χρόνου) ανεξάρτητα του αριθμού των δικαιούχων μελών αυτού.
Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού κλάσμα μεριδίου λογίζεται σαν ολόκληρο μερίδιο.
Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στα μερίδια αυτά ανήκουν κατά ίσα μέρη σε όλα τα δικαιούχα πρόσωπα χωρίς όμως το Ταμείο να υποχρεούται στην καταβολή χωριστά του ποσού αυτού στα πρόσωπα αυτά.
Το ποσό του μερίσματος καταβάλλεται ολόκληρο στα παρακάτω κατά σειρά δικαιούχα μέλη δηλ. στον χήρο σύζυγο και ελλείψει αυτού στο ενήλικο και μεγαλύτερο στην ηλικία δικαιούχο παιδί ή ελλείψει και αυτού στον ασκούντα νόμιμα την γονική μέριμνα ή τον νόμιμο Επίτροπο ή κηδεμόνα των ανηλίκων.