Με την από 08-04-2021 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος