Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.


ΣΧΕΤ:  Υπ' αριθ.  25/5 από 5-6-2013 Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Α. Με το ανωτέρω σχετικό και ύστερα από απαντήσεις επί σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 και τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος [συμπλήρωση ελαχίστου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης], μετόχων των Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού  Σώματος, τα κατωτέρω:

 

I. Θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης Επικουρικής Σύνταξης

[συμπλήρωση 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα]

ΑΙΤΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΤΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
(Συμπλήρωση των
24 ετών 6 μηνών και 1 ημέρα)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Άνδρες και γυναίκες

 

2010

24 έτη και 6 μήνες συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία 15ετή
πραγματική.

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν  
[2011,2012, 2013, …]

2011

26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

1 χρόνος και 6 μήνες

 

2012

27 έτη και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

3 χρόνια

2013

29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

4 χρόνια και 6 μήνες

 

2014

30 έτη και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

6 χρόνια

2. Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015     [συμπλήρωση 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα]
Για τη θεμελίωση δικαιώματος και χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτούνται 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

3. Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που έχουν τρία [3] παιδιά και πάνω

 

ΑΙΤΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Έτος
συμπλήρωσης
20ετούς συντάξιμης υπηρεσίας

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Γυναίκες οι οποίες έχουν 3 τουλάχιστον παιδιά και άνδρες οι οποίοι έχουν 3 τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών (πρώτη ασφάλιση έως την 31-12-1992).

 

 

2010

 

 

 

 

20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

 

 

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος.

 

Άνδρες-γυναίκες
τρίτεκνοι-ες & πολύτεκνοι

2011

21 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

 1 έτος

2012

23 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

3 έτη

2013

25 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

5 έτη

 

ΙΙ. Υπηρεσίες που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.

Χρόνος που απαιτείται για την προσμέτρηση των πτητικών εξαμήνων.

Έτος συμπλήρωσης 18ετίας

Πραγματική στρατιωτική συντάξιμη Υπηρεσία

Επιπλέον χρόνος

2010

18 έτη

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία

2011

19  έτη και 6 μήνες

1 έτος και 6 μήνες

2012

      21  έτη

                       3 έτη

2013

      22  έτη και 6 μήνες

4 έτη  και 6 μήνες

2014

      24  έτη

                       6 έτη

Μετά το 2015

      25  έτη

                       7 έτη

Χρόνος που απαιτείται για την προσμέτρηση των καταδυτικών, πτωτικών, υποβρυχίου καταστροφέα, ΕΚΑΜ, υποβρύχιων αποστολών, εξαμήνων.

Έτος συμπλήρωσης 20ετίας

Πραγματική στρατιωτική συντάξιμη Υπηρεσία

Επιπλέον χρόνος

2010

20 έτη

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία

2011

21 έτη

 1 έτος

2012

22 έτη

2 έτη

2013

23 έτη

3 έτη

2014

24 έτη

4 έτη

2015

25 έτη

5 έτη

                

ΙΙΙ. Χρόνοι που εξαιρούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.                      

 
IV. Χρόνοι που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση επικουρικής σύνταξης με εξαγορά.

V. Τρόπος αναγνώρισης συντάξιμου χρόνου με εξαγορά.

[Ποσό εξαγοράς = Μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων έγιναν κρατήσεις χ 6% χ μήνες αναγνώρισης.]

Β.  Ι.  Η έναρξη της επικουρικής σύνταξης θα ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της κύριας σύνταξης, για όσους δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου και υποβάλλουν  αίτηση αναγνώρισης χρόνου με εξαγορά κατά τη διαγραφή τους από το Σώμα, εφόσον απαραιτήτως εξοφλήσουν το συνολικό ποσό εξαγοράς εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωση τους και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής Πράξης από το Γ.Λ.Κ.. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι η ημερονοχρονολογία εξόφλησης της οφειλής.
      ΙΙ.    Όσοι υπάγονται στις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και με τη προσμέτρηση του συνολικού χρόνου επικουρικής ασφάλισης, δεν καλύπτεται ο ελάχιστος θεμελιωτικός χρόνος για τη χορήγηση μερίσματος, δύνανται να εξαγοράσουν χρόνο και στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία έναρξης της επικουρικής σύνταξης θα ταυτίζεται με αυτή της κύριας σύνταξης, εφόσον καταβληθεί στον Τομέα το συνολικό ποσό που απαιτείται για την εξαγορά, εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι η ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής.   
     ΙΙΙ.  Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την αυξημένη από 01-01-2011 πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που απαιτείται για τη θεμελίωση και λήψη επικουρικής σύνταξης και δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά, η επικουρική τους σύνταξη που δικαιούνται και αναλογεί στο χρόνο πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, θα καταβληθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους. Όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για απονομή μερίσματος.

Γ. Παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετικές διαταγές προκειμένου να ενημερωθούν οι ένστολοι υπηρετούντες ασφαλισμένοι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη δυνατότητα [χρόνο που δύνανται να εξαγοράσουν] και τις  προϋποθέσεις [αυξημένο χρόνο ασφάλισης], που απαιτούνται πλέον για τη χορήγηση από τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου [Τ.Ε.Α.Ε.Χ., Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. & Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.], μηνιαίου μερίσματος [επικουρική σύνταξη].-

      Ο Διευθυντής
Ασφάλισης Παροχών
Ευάγγελος Ηλ. Τσαλοκώστας
Αντιπύραρχος

Για να κατεβάσετε το πρώτο υπόδειγμα αίτησης (υποβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας με τη διαγραφή) πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το δεύτερο υπόδειγμα αίτησης (υποβάλλεται για την αναγνώριση χρόνου στην ενέργεια) πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ