• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄ από 27/6/2019 Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2763/03-07-2019, τεύχος Β΄), εγκρίθηκε από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς και η αύξηση υφιστάμενων και ο ορισμός νέων παροχών στα μέλη του.

Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 03/07/2009), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον Κλάδο Υγείας /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης ήτοι μέχρι και την 03/01/2020. Η ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας θα γίνει με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Για όλα τα νέα μέλη, η πρόσβασή τους στις παροχές του Κλάδου Υγείας θα αρχίζει από της εντάξεώς τους στον Κλάδο Υγείας /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ήτοι μετά την 03/07/2020 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις προβλεπόμενες κρατήσεις (1,5%  επί των συντάξιμων αποδοχών).

Οι αιτήσεις των υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι 10 έτη και επιθυμούν την ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας, θα αποστέλλονται στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέσω POL ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έως και την 03/01/2020 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσίας για το αστυνομικό προσωπικό και βεβαίωση του Διοικητή Υπηρεσίας για το πολιτικό προσωπικό, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η ημερομηνία κατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία είναι μεταγενέστερη της 03/07/2009.

  • Αίτηση για πολιτικό προσωπικό πατήστε εδώ
  • Αίτηση για το Αστυνομικό προσωπικό πατήστε εδώ