• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Aπό την επεξεργασία των μέχρι τώρα υποβληθεισών αιτήσεων δανείων, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 6213 του προϋπολογισμού του Τ.Π.Υ.Π.Σ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α για το έτος 2018 επαρκεί για την ικανοποίηση και άλλων αιτημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υποβολή των αιτήσεων δανείων στον Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συνεχίζεται κανονικά, με την προβλεπόμενη από το ανωτέρω (2) σχετικό διαδικασία, μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2018, πλήν των περιπτώσεων της παρ.1ηΙΙ της ανωτέρω (2) σχετικής (για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους) οι οποίοι δύναται να υποβληθούν και μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής...

Για να διαβάσετε ολόκληρη την διαταγή πατήστε εδώ

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες (αρχική εγκύκλιος & σχετικά υποδείγματα) δείτε την ενότητά μας: Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων