• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
  • Τηλ. Κέντρο: 210-5276700
  • Α.Φ.Μ.: 998146360

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/3-α  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 421 τ. Β΄ /14-2-2017) εγκρίθηκε μετά από σχετική πρόταση του Ταμείου η αποδέσμευση  κεφαλαίων των Τομέων για τη χορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους των ακόλουθων Τομέων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.):

  • Tομέας Πρόνοιας Αστυνομικών – Τ.Π.ΑΣ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων - Τ.Π.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Στην ενότητά: Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο και όλα τα έντυπα - αιτήσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης χορήγησης δανείου.